ฝึกอบรม / การศึกษา


บริการพัฒนาบุคลากร

บริการพัฒนาบุคลากรดังต่อไปนี้


แผนการอบรมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ประจำปี 2563

ประเภท หลักสูตร วันที่ จำนวนวัน วิทยากร
1. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยียางพื้นฐาน 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 2 ดร. กฤษฎา สุชีวะ
ดร. ชาคริต สิริสิงห
ดร. พงษ์ธร แซ่อุย
ดร. มนุเชศวร์ นิลวงศ์
RTEC Photo
2. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน 26-27 สิงหาคม 2563 2 ดร. อดุลย์ นิ่มไพบูลย์
ดร. พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์
RTEC Photo
3. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการออกสูตรยาง 28 ตุลาคม 2563 1 ดร. พงษ์ธร แซ่อุย RTEC Photo
4. หลักสูตรเฉพาะด้าน การทดสอบสมบัติของยาง เลื่อนจัดอบรม 1 ดร. กฤษฎา สุชีวะ
5. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการผสมยาง เลื่อนจัดอบรม 1 ดร. ชาคริต สิริสิงห
6. หลักสูตรเฉพาะด้าน การทดสอบยางล้อ เลื่อนจัดอบรม 1 คุณทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล
7. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการติดของยาง เลื่อนจัดอบรม 1 ดร. สมบัติ ธนะวันต์
ดร. สุภา วิรเศรษฐ์
8. หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการทดสอบยางล้อ เลื่อนจัดอบรม 1 คุณทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล

หมายเหตุ: หลักสูตรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณอุบล/คุณทิพวรรณ/คุณอุบล 0 2441 9816-20 ต่อ 1115 หรือ 080 771 7098

ติดต่อ

คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 080 771 7098
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล์: tippawan.kow@mahidolrubber.org

คุณอุบล โพธิ์อำพร
โทรศัพท์: 0 2441 9381, 0 2441 0511, 080 771 7098
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล์: ubon.pou@mahidol.ac.th