วิเคราะห์ทางเคมี


1. การวิเคราะห์ยาง สารเคมียาง ผลิตภัณฑ์ยาง

ประเภท เทคนิค
ชนิดของยาง/ยางผสม TGA, IR, NMR, GC-MS
ชนิดของสารเคมี IR, NMR, GC-MS
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง (ชนิดและปริมาณ) TGA, IR, NMR, GC-MS
ไนโตรซามีน GC-MS

2. การวิเคราะห์สมบัติของน้ำยางข้น

ประเภท มาตรฐาน ปริมาณน้ำยาง (ml) ราคา (บาท)
ปริมาณของแข็งทั้งหมด ISO 124 50-100 250
ปริมาณเนื้อยางแห้ง ISO 126 50-100 250
ความเป็นด่าง (alkalinity) ISO 125 50-100 250
ปริมาณกรดไขมันระเหยง่าย ISO 156 100-200 400*
ปริมาณโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ ISO 127 100-200 400*
ความเสถียรต่อแรงกล ISO 35 100-200 400*
ความเสถียรต่อแรงกล ISO 35 100-200 400*
ปริมาณยางจับตัวเป็นก้อน ISO 706 200-300 400
ความเป็นกรดด่าง ISO 976 50-100 200
ความหนืด ISO 1652 600-1,000 400
ปริมาณแมกนีเซียม RRIT** 50-100 400*

หมายเหตุ: * กรณีที่ทดสอบ 1 รายการ คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าใช้จ่ายตามรายการ
** RRIT คือวิธีการทดสอบตามสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

ติดต่อ

Ms. Khwanjai Anujarawat-RTEC

คุณขวัญใจ อนุจารวัฒน์
โทรศัพท์: 0 2441 0511
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล์: service@mahidolrubber.org