โครงการยางไทยเข้มแข็ง


    โครงการยางไทยเข้มแข็ง เป็นโครงการของ RTEC ที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่เกิดจากการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง โดย RTEC จะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ RTEC แบบบูรณาการ ทางด้านความรู้ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การให้คำปรึกษา ข้อมูล (ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แหล่งเทคโนโลยี แหล่งทุนวิจัย ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลตลาด ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของคู่แข่ง) และการพัฒนาบุคลากร (การสอนหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรเฉพาะทาง สัมมนา) เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตของบริษัท เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

    คุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก

 1. มีความสนใจและความพร้อมที่จะทำวิจัยและลงทุนในการทำวิจัย
 2. เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีศักยภาพในการแข่งขัน

    ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ

 1. ข้อมูลแหล่งความรู้ เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ ทุนวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ
 2. ได้พัฒนาความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นของบริษัทเอง สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้บริษัท
 3. ได้พัฒนาบุคลากรของบริษัทโดยเฉพาะบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
 4. ลดค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยจากการสนับสนุนทุนวิจัยส่วนใหญ่จากภาครัฐผ่านมหาวิทยาลัย หรือการได้รับการยกเว้นด้านภาษีสำหรับงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย 300 % หรือการได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรวิจัย (โครงการ talent mobility)
 5. มีโอกาสร่วมมือกับผู้ประกอบการอื่นหรือผู้ประกอบการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในเครือข่าย ทำให้สามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
 6. ได้รับประโยชน์ในการเข้ารับบริการวิชาการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางดังนี้
 7.  - ส่วนลด 10% สำหรับการบริการวิเคราะห์และทดสอบ
   - ส่วนลด 10% สำหรับการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม
   - ส่วนลดในการเข้าร่วมการประชุมวิชาการหรือการฝึกอบรมแบบปฏิบัติการที่ศูนย์ฯ จัด
   - รับบริการให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3 ครั้ง/ปี
   - รับบริการสืบค้นข้อมูลเชิงวิชาการหรือข้อมูลอุตสาหกรรมยางโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ

 1. ต้องจ่ายค่าสมาชิกโครงการ
 2. ต้องมีส่วนร่วมในงานที่ทำกับโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 3. การประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกิดขึ้นต้องอ้างถึงชื่อโครงการ