ศูนย์การเรียนรู้ยาง


Rubber Product

   อุตสาหกรรมยางเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทย สร้างรายได้ให้ประเทศอย่างต่อเนื่องในระดับ 400,00 – 500,000 ล้านบาทต่อปี และเป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เนื่องจากยางธรรมชาติหรือยางพาราซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก เป็นวัสดุที่โลกจะขาดไม่ได้ ความต้องการใช้ยางพาราจึงจะมีอยู่ตลอดไป
   อุตสาหกรรมยางของไทยประกอบด้วยอุตสาหกรรมต้นน้ำ (ปลูกต้นยางพาราและผลิตน้ำยางสด ยางแผ่นดิบหรือยางก้อนถ้วย) อุตสาหกรรมกลางน้ำ (แปรรูปน้ำยางสด ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย เป็นยางแผ่นรมควัน ยางแท่งมาตรฐานหรือน้ำยางข้น) และอุตสาหกรรมปลายน้ำ (แปรรูปยางแผ่นรมควัน ยางแท่งมาตรฐานหรือน้ำยางข้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2-10 เท่า) โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (เกษตรกรยาง วิสาหกิจชุมชน บริษัทผลิตยางแผ่น ยางแท่ง น้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ยาง) ร้อยละ 85-90 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังขาดความรู้และเทคโนโลยียาง ที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง นับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม

Rubber Product

   ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC) จึงจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ยางขึ้นเพื่อเป็นเวทีเปิดในการเรียนรู้ด้านยาง ไม่ว่าจะเป็นความรู้เชิงวิชาการทางด้านสมบัติและการใช้งานของยาง ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางหรือความรู้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้ยางยังมีความตั้งใจจะให้เป็นเวทีของการเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยางด้วยทั้งอุตสาหกรรมยางไทยและอุตสาหกรรมยางโลก โดยจะพยายามรวบรวมความรู้และเทคโนโลยียางจากแหล่งต่างๆที่มีอยู่แต่อาจจะกระจัดกระจาย ทำให้ความรู้หรือเทคโนโลยีเหล่านั้นยังไม่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ มารวมอยู่ในที่เดียวให้ได้มากที่สุด เพื่อความสะดวกต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางยังสามารถใช้เวทีศูนย์การเรียนรู้ยางเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์กันได้อีกด้วย เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านยางของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจอุตสาหกรรมยาง

โปรดติดตามความรู้และเทคโนโลยีของศูนย์การเรียนรู้ยาง