ห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ RTEC


Plunger Tester

  ห้องปฎิบัติการทดสอบยางล้อ RTEC จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตยางล้อไทยทางด้านการทดสอบยางล้อเพื่อการรับรองมาตรฐานยางล้อไทยและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการส่งออกยางล้อและเพื่อการวิจัยและพัฒนา

  ห้องปฎิบัติการทดสอบยางล้อ RTEC มีความสามารถในการทดสอบยางล้อรถจักรยานยนต์ ยางล้อรถยนต์นั่ง/ยางล้อรถบรรทุกขนาดเล็กและยางล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่/รถโดยสาร ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

  1. การทดสอบความแข็งแรงของโครงยางล้อโดยเครื่อง Plunger Tester
  2. การทดสอบความคงทนและสมรรถนะของยางล้อแบบวิ่งโดยใช้เครื่อง Drum Tester
  3. การทดสอบการวิ่งในสภาพการใช้งานจริง

  นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการทางด้านการวิเคราะห์หาส่วนผสมของยางคอมพาวนด์ที่ใช้ในการผลิตส่วนต่างๆ ของยางล้อ เช่น ดอกยาง แก้มยาง ได้แก่ ชนิดและปริมาณของยางและสารตัวเติมเสริมแรงที่ใช้ในสูตรยางคอมพาวนด์สำหรับยางล้อส่วนต่างๆ เครื่องทดสอบยางล้อของห้องปฎิบัติการทดสอบยางล้อ RTEC ประกอบด้วย นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการทางด้านการวิเคราะห์หาส่วนผสมของยางคอมพาวนด์ที่ใช้ในการผลิตส่วนต่างๆ ของยางล้อ เช่น ดอกยาง แก้มยาง ได้แก่ ชนิดและปริมาณของยางและสารตัวเติมเสริมแรงที่ใช้ในสูตรยางคอมพาวนด์สำหรับยางล้อส่วนต่างๆ

  เครื่องทดสอบยางล้อของห้องปฎิบัติการทดสอบยางล้อ RTEC ประกอบด้วย

1. เครื่องทดสอบการรับแรงกดและการหลุดของขอบยาง (Plunger Tester)

2. เครื่องทดสอบอายุการใช้งานและสมรรถนะของยางล้อแบบวิ่ง (Drum Tester)

มีจำนวน 3 เครื่องสำหรับการทดสอบยางล้อรถจักรยานยนต์ ยางล้อรถยนต์นั่ง/ยางล้อรถบรรทุกขนาดเล็ก และยางล้อรถบรรทุกขนาดใหญ่/รถโดยสาร

  ในปีพ.ศ. 2557 ห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อ RTEC ได้ร่วมมือกับ TUV Sud ในการทดสอบยางล้อเพื่อการรับรองมาตรฐานสากล เช่น UNR 117 ของทวีปยุโรป

บริการทดสอบยางล้อ