ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ l รายชื่อผู้ลงทะเบียน

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 60 ปี
เสวนาพิเศษ "ทวนอดีต มองปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่อนาคต"

ในวันที่ 24 ตุลาคม  2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร โทร. 02 201 5090, 5093

จำนวนผู้ลงทะเบียน 53 คน

ชื่อ - นามสกุลคณะ / สถาบัน 
 Pakdee Watanatraibhob, ผศ. VET MED KU
 Wanchalerm Yenjai, นาย Science
 จรัญญา ณรงคะชวนะ, รศ. วิทยาศาสตร์
 จักรพงศ์ สังโชติ, นาย วิทยาศาสตร์
 จันทริการ์ กุมาร อโรร่า, น.ส. วิทยาศาสตร์
 ฉวีวงศ์ อภิมุขสุรกุล, น.ส. วิทยาศาสตร์
 ชนม์ทิตา รัตนกุล, รศ. วิทยาศาสตร์
 ฐิติวัฒน์ สังขวร, อ. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ณัฐชัย ชูศิริโรจน์, นาย วิทยาศาสตร์
 ณัฐธยาน์ บุญมาก, น.ส. วิทยาศาสตร์
 ดร.นพ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช, รศ. วิทยาศาสตร์
 ดิเรก อุ่นแก้ว, นาย วิทยาศาสตร์
 ติณณภพ จันทร์พัฒนกุล, นาย วิทยาศาสตร์
 ทัศนีย์ อินวิสัย, นาง วิทยาศาสตร์
 ธนวัฒน์ ศรีดาพันธ์, นาย วิทยาศาสตร์
 นปวิช นนทแก้ว, นาย 
 นพพร จงกมลวิวัฒน์, ผศ. วิทยาศาสตร์
 นันท์นภัส จันทร์กระจ่าง, น.ส. วิทยาศาสตร์
 นเรศ จันทรังสิกุล, นาย วิทยาศาสตร์
 ปัทมาพร ภู่พระอินทร์, น.ส. วิทยาศาสตร์
 ปาหนัน สุนทรศารทูล, อ. วิทยาศาสตร์
 ปิยะธิดา เลิศช่ำชองกุล, น.ส. วิทยาศาสตร์
 พรทิพา กอประเสริฐถาวร, อ. วิทยาศาสตร์
 พิชญุตม์ ธนัญชยะกุล, นาย วิทยาศาสตร์
 พิทักษ์ คำแหงพล, นาย วิทยาศาสตร์
 ภคปภา เศวตมาลย์, นาง วิทยาศาสตร์
 ภัทรกานต์ สุวรรณชาติ, น.ส. วิทยาศาสตร์
 รัตยา แก้ววิชัย, น.ส. วิทยาศาสตร์
 รินรฎา ปรีชาแสงจันทร์, นาง วิทยาศาสตร์
 รู้ธ จ. สกุลคู, อ. วิทยาศาสตร์
 วราภรณ์ คำยอด, อ. วิทยาศาสตร์
 วราภรณ์ บุญเพชร, นาง วิทยาศาสตร์
 วราภรณ์ วิชัยต๊ะ, น.ส. วิทยาศาสตร์
 วราภรณ์ เมือบศรี, น.ส. วิทยาศาสตร์
 วัชรา สัมโย, นาง วิทยาศาสตร์
 วัฒนา วีรชาติยานุกูล, รศ. วิทยาศาสตร์
 วาสนา แสงอำนาจ, นาง วิทยาศาสตร์
 วิชิต ทองประเสริฐ, นาย มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
 ศศิมา มามีใหญ่, นาง วิทยาศาสตร์
 ศิริกรานต์ เจียรจรัสรัตน์, น.ส. วิทยาศาสตร์
 ศิริพร ผาสุข, นาง วิทยาศาสตร์
 สงกรานต์ คล้ายกลิ่น, นาย วิทยาศาสตร์
 สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา, รศ. วิทยาศาสตรํ
 สรวง อุดมวรภัณฑ์, นาย วิทยาศาสตร์
 สัมฤทธิ์ สูติ, นาง วิทยาศาสตร์
 สำเรียง บุญเที่ยง, น.ส. วิทยาศาสตร์
 อดิศักดิ์ ร่มแสง, อ. วิทยาศาสตร์
 อภิชัย อารยะเจริญชัย, นาย วิทยาศาสตร์
 อรนุช ธรรมยุติธรรม, นาง วิทยาศาสตร์
 อาธัญญา ไชยสุกุมาร, น.ส. วิทยาศาสตร์
 เจร๊ญศรี ธนบุญสมบีติ, รศ. วิทยาศาสตร์
 เทพมนัส บุปผาอินทร์, รศ. วิทยาศาสตร์​
 ไพศาล ธนบุญสมบัติ, นาย สจล.(ลาดกระบัง)