ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ l รายชื่อผู้ลงทะเบียน

Science Cafe' ตอน "ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน"

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ม.มหิดล กาญจนบุรี, รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา,
รศ.ดร.พญ.ณัฎฐินี จันทรรัตโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา, ดร.สิริยุภา เนตรมัย กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
ดำเนินรายการโดย ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา

ในวันที่ 11 กรกฎาคม  2561 วลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้อง L05 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร โทร. 02-201-5090, 5093

:: ปิดรับลงทะเบียน ::