ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ l โปสเตอร์ l รายละเอียดโครงการ l รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้สัตว์เพื่องานทดลองทางวิทยาศาสตร์" 

วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และ ห้องเอนกประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพันธกิจพิเศษ โทร. 02-201-5967-8 

จำนวนผู้ลงทะเบียน 16 คน

ชื่อ - นามสกุลคณะ / สถาบัน 
 zaw myo hein, นาย molecular bioscience, Mahidol
 จตุพร นามเย็น, น.ส. Institute of Molecular Biosciences
 ฐิตินี วานิชผล, น.ส. แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ทัศนีย์ ฤกษ์สุทธิรัตน์, น.ส. แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
 นพดล สุทธิรักษ์, นาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นายสัตวแพทย์พูลพล ผดุงชัยโชติ, ผศ. แพทยศาสตร์ มศว
 บุญธิดา มระกูล, อ. เภสัชศาสตร์
 บุญมา ศรีปิ่นเป้า, น.ส. แพทยศาสตร์ มศว
 บุญยดา จิตธรธรรม, น.ส. แพทยศาสตร์โรงพยายาลรามาธิบดี
 พงษ์พัฒน์ คอมเหลา, นาย สถาบัน neuroscience molecular bioscience
 วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล, อ. เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ศาสวัต เลิศฤทธิ์อนันต์, นาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ศุภโชติ ไชยโย, นาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 สมศักดิ์ ประสงค์ธนกิจ, นาย คณะแพทยศาสตร์
 อมราพร วงศ์รักษ์พานิช, อ. เภสัชศาสตร์
 เพ็ญพรรณ พยัตติกุล, น.ส. แพทยศาสตร์ รามาธิบดี