ลงทะเบียนออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ l รายชื่อผู้ลงทะเบียน

Science Cafe' ตอน "ถอดบทเรียนวิทยาศาสตร์ ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน"

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ม.มหิดล กาญจนบุรี, รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ ภาควิชาสรีรวิทยา,
รศ.ดร.พญ.ณัฎฐินี จันทรรัตโนทัย ภาควิชาเภสัชวิทยา, ดร.สิริยุภา เนตรมัย กลุ่มสาขาวิชาชีวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพอัจฉริยะ
ดำเนินรายการโดย ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา

ในวันที่ 11 กรกฎาคม  2561 วลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้อง L05 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กร โทร. 02-201-5090, 5093

จำนวนผู้ลงทะเบียน 111 คน

ชื่อ - นามสกุลคณะ / สถาบัน 
 Aminna Deramae , น.ส. 
 Walaiphan Chalardaksornsit, น.ส. วิทยาศาสตร์
 กตัญญู วุฒิชัยธนากร, นาย 
 กนกวรรณ แซ่แต้, น.ส. 
 กฤษฎา สุวรรณานุรักษ์, นาย วิทยาศาสตร์
 กฤษณ์ ภัทรธรรมกุล, นาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 กัญญาณัฐ อติวณิชกุล, น.ส. 
 กาญจนาพร แสงแดง, น.ส. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 ขนิษฐา ธรรมรักษ์, น.ส. คณะวิทยาศาสตร์
 คณาธิป จงมีความสุข, นาย แพทยศาสตร์
 คุณปรานอม ภูชฎาภิรมย์,  วิทยาศาสตร์
 จักรพงศ์ สังโชติ, นาย คณะวิทยาศาสตร์/มหาวิทยาลัยมหิดล
 จันทนา ซาโลเป็ค, นาง HOMESCHOOL
 จิณนพัฒ มหานนท์, น.ส. คณะวิทยาศาสตร์
 จินตนา ตรีสุวรรณวัฒน์, น.ส. 
 จิรายุ ธนาวุฒิ, นาย คณะวิทยาศาสตร์
 จุราภา บางภูมิ, น.ส. วิทยาศาสตร์
 ชฎาเทพ ทองศรี, น.ส. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ชนิกานต์ เรียมอมตกุล, น.ส. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ชวภณ อัครธรรม, นาย 
 ชัชฎา จิระพันธุ์, น.ส. 
 ชื่นจิตต์ บุญเฉิด, รศ. วิทยาศาสตร์
 ณฐพล มีสวัสดิ์, นาย วิทยาศาสตร์
 ณัฐชนัน อัครมงคลเลิศ, น.ส. โรงเรียนสาธิตรามคำแหง
 ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ, อ. วิทยาศาสตร์
 ณัฐรัตน์ มณีรัตน์รุ่งโรจน์, น.ส. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)
 ณาฏฐิพร มลิวรรณ, น.ส. จุฬาลงกรณ์
 ณิชาภา อะวะดี, น.ส. วิทยาศาสตร์
 ดวงกมล เบ้าวัน, รศ. มหิด
 ดวงพร โพธิ์บุตร, น.ส. คณะวิทยาศาสตร์
 ดวงเนตร อิศรางกูร ณ อยุธยา, นาง วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 ทัศนีย์ อินวิสัย,  วิทยาศาสตร์
 ทัสริน โตนุช, อ. คณะศึกษาศาสตร์
 ธนธร ศิริปุณย์,  แพทยศาสตร์
 ธนวัฒน์ ศรวณีย์, นาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 ธนิศรา จุฬาทรัพยกุล, น.ส. วิทย์
 ธัญปัถย์ จารุปาลี, น.ส. คณะวิทยาศาสตร์
 ธัญลักษณ์ อิงควระ, น.ส. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 ธันย์ชนก ภมรเมทินี, น.ส. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ธีรภัทร์ รอดบุญ, นาย วิทยาศาสตร์
 ธโนดม โสขุมา, นาย 
 นริศรา กาญจนวงศ์ไพศาล, นาง 
 นริศรา สุดใจประภารัตน์, น.ส. วิทยาศาสตร์
 นวศิริ ศิริรณรงค์, นาย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 นันทนาถ กิติศรีวรพันธุ์, น.ส. วิทยาศาสตร์
 นุชสรา บุญครอง, น.ส. วิทยาศาสตร์
 ปพิชญา นิเทศ, น.ส. คณะวิทยาศาสตร์
 ประเสริฐ โฆษิตธนางกูร, นาย 
 ปวีณา ยามานนท์, นาง วิทยาศาสตร์
 ปิยะพร พุ่มประเสริฐ, น.ส. คณะวิทยาศาสตร์
 ปิยาพัชร สัจจาวงศ์วณิชย์, น.ส. 
 ปีดี วรรณพร, นาง 
 พรชนก กุหลาบซ้อน, น.ส. 
 พรนภัส ชูแสงนิล, น.ส. วิทยาศาสตร์
 พริสม์ จิตเป็นธม, นาย 
 พลังพล คงเสรี, รศ. ม.มหิดล
 พันธมิตร รัตนกระจ่าง, นาย วิทยาศาสตร์ มหิดล
 พันธวิศ วัฒนาทวีโชค, นาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 พิชญุตม์ ธนัญชยะกุล, นาย วิทยาศาสตร์ มหิดล
 พิทักษ์พงศ์ จงปัตนา, นาย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
 พิมล จำนงค์, นาย วิทยาศาสตร์
 พีรพรรณ ตันอารีย์, ศ. วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 ฟาริด อาสาบาโง, นาย 
 ภัทรพรรษ์ ลิมปะพันธุ์, น.ส. วิทยาศาสตร์ มหิดล
 ภานุ ปัญญาธีระ, นาย คณะวิทยาศาสตร์
 ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์, นาย วิทยาศาสตร์
 มัชฌิมากร รอดสุทธิ, น.ส. แพทยศาสตร์
 ยุบล สุขประเสริฐ, นาง วิทย์
 รังสันต์ จอมทะรักษ์, อ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 รัตน์ธิดา บริรักษ์, น.ส. -
 ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง, รศ. วิทยาศาสตร์
 ลดารัตน์ โภคฐิติยุกต์, นาง คณะวิทยาศาสตร์
 ลลิตา ตันติมูรธา, น.ส. -
 ลลิตา เกตุหิรัญ, น.ส. วิทยาศาสตร์
 วชิรญาณ์ จันทร์ขอนแก่น, นาย 
 วรรณภร แสงเดช, น.ส. โรงเรียนสาธิตราม
 วรรณภา เขียวอ่อน, น.ส. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหิดล
 วรรณี เทพสิงห์, นาง วิทยาศาสตร์
 วรัญญา รติโรจนากุล, น.ส. วิทยาศาสตร์ มหิดล
 วริศรา ทาทอง, นาง วิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 วลัชณัฏฐ์ บูรณีวิราพันธ์, นาย 
 วสกร แลสันกลาง, อ. วิทยาศาสตร์
 วันเพ็ญ วัดน้อย, นาง วิทยาศาสตร์
 วิิโรจน์ อัศวเดชาชาญ, นาย 
 วิไลพร อุ่นน้อย, น.ส. คณะวิทยาศาสตร์
 ศุภชัย ซาโลเป็ค, นาย HOMESCHOOL
 ศุภชัย สันติวัฒนพล, นาย 
 ศุภรา บาคาวอส, นาง 
 ศุภางค์ ศรีประโพธ, น.ส. มหิดล
 สมบัติ สิงหาแก้ว, น.ส. วิทยาศาสตร์
 สมบูรณ์ แซ่จึง, นาย วิทยาศาสตร์
 สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ, อ. วิทยาศาสตร์
 สะอ้าน เพลินพนา, นาง วิทยาศาสตร์
 สิทธิชัย ศิลปพงศ์วรากร, นาย 
 สุทธิอาภา แสงศรี, น.ส. สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 สุนทรี อุณหพิพัฒน์, อ. 
 สุนิษา เสียงใหญ่, น.ส. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยคำแหง
 สุพร ปทุม, น.ส. 
 สุภารัตน์ สาลียงพวย, น.ส. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สุมณฑา เตชะบุณยรัตน์ ,  
 สุวิจักขณ์ ปาทา, นาย วิทยาศาสตร์
 อริศรา รักษ์ดำรงธรรม, นาง คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล
 อัสนีย์ เหมกระศรี, น.ส. วิทยาศาสตร์
 อาภานันท์ แสง-ชูโต, น.ส. 
 อาลีฟ แบรอฮีม, นาย 
 อินทร์แก้ว โอภานุเคราะห์กุล, น.ส. 
 เสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษ, นาย วิทยาศาสตร์
 เสาวนีย์ ศิลาทรัพย์อำไพ, น.ส. 
 เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์, อ. วิทยาศาสตร์
 โยธิน จูประสงค์, นาย วิทยาศาสตร์
 ไพศาล ธนบุญสมบัติ, นาย สวล.