รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีประสบอุบัติภัย ครั้งที่ 3

  (จำนวน 53 ราย)

ลำดับ ชื่อ สกุล ภาควิชา/งาน เขต/อำเภอ จังหวัด
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 นายเฉลิมศักดิ์ ศุขวัฒนะกุล ฟิสิกส์ บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ
2 นางประไพ   กรับกังวาล สรีรวิทยา คันนายาว  กรุงเทพฯ
3 น.ส.ทิพา อัศวรักษ์ เทคโนฯ หลักสี่  กรุงเทพฯ
4 นางปวีณา ยามานนท์ เภสัชวิทยา บางบัวทอง  นนทบุรี
5 น.ส.ณัฐนุช ทรัพย์เสน ตรวจสอบ บางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ
6 นายอรรถพล รักษ์ดำรงธรรม สารสนเทศ ธัญญบุรี  ปทุมธานี
7 นายอนุรักษ์ ปราบใหญ่ กายฯ ไทรน้อย  นนทบุรี
8 นางอรทัย อร่ามพงษ์พันธ์ เภสัชวิทยา หลักสี่  กรุงเทพฯ
9 นายสัมพันธ์ สุขใส กายฯ เมือง  นนทบุรี
10 นายเมธา มีแต้ม ชีววิทยา บางบัวทอง  นนทบุรี
11 น.ส.ทวีรัตนา ศิวดุลย์ คณิตศาสตร์ พุทธมณฑล  นครปฐม
12 นายทวี ไข่ลือนาม ศาลายา พุทธมณฑล  นครปฐม
13 นางกนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ กายฯ หลักหก  กรุงเทพฯ
14 นายธรรมสิทธิ์ วงศ์เศรษฐสกุล เคมี ดอนเมือง  กรุงเทพฯ
15 นางภิรมย์ เหมือนแม้น ห้องสมุด ลำลูกกา  กรุงเทพฯ
16 นางนนทวรรณ ปินตา ศิลปกรรม บางบัวทอง  นนทบุรี
17 นางศศิวิมล แสวงผล พฤกษศาสตร์ จตุจักร  กรุงเทพฯ
18 นางอุษณีษ์ พิชกรรม พฤกษศาสตร์ หลักสี่  กรุงเทพฯ
19 นายวัฒพงษ์ ภิญโญ นาโน ปากเกร็ด  นนทบุรี
20 นายชัชวาล แสงดิษฐ์ ฟิสิกส์ วังทองหลาง  กรุงเทพ
21 นางสุมาลี ชาญชัย กายฯ สามพราน  นครปฐม
22 นายชนินทร์   โหมดชัง ฟิสิกส์ เมือง  พิจิตร
23 นายชัยวัฒน์ มณีสว่าง คณิตศาสตร์ พุทธมณฑล  นครปฐม
24 นายถิรวัฒน์ สัมโย คณิตศาสตร์ สายไหม  กรุงเทพฯ
25 น.ส.กิรณา นิสะโสกะ จุลชีววิทยา หนองแขม  กรุงเทพฯ
26 นางดวงใจ นาคะปรีชา เคมี บางซื่อ  กรุงเทพฯ
27 นายธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ ฟิสิกส์ เมือง  นนทบุรี
28 นางสาวิตรี จิตบรรจง การศึกษา หนองแขม  กรุงเทพฯ
29 นายสวาท รักใคร่ บริหารฯ บางบัวทอง  นนทบุรี
30 น.ส.จิรวดี ธเนศนิตย์ นาโน บางแค  กรุงเทพฯ
31 น.ส.ชมพูนุท อินทรปาลิต บริหารฯ พุทธมณฑล  นครปฐม
32 น.ส.อรชุนิภา แก้วไชขำ เคมี บางพลัด  กรุงเทพฯ
33 น.ส.เจริญศรี ธนบุญสมบัติ กายฯ เมือง  นนทบุรี
34 นางมนต์ฑา คงคาดิษฐ์ สัตว์ทดลอง ผักไห่  อยุธยา
35 นายณัฐพล อ่อนปาน ชีววิทยา สามพราน  นครปฐม
36 นายนริศ เหลี่ยมกำแหง ศิลปกรรม บางบัวทอง  นนทบุรี
37 นางนิตยา จีนเกิด เทคโนฯ บางเขน  กรุงเทพฯ
38 นายสมทรัพย์ พิทักษ์ทอง บริหารฯ หนองแขม  กรุงเทพฯ
39 นายจิรันดร ยูวะนิยม ชีวเคมึ เมือง  ปทุมธานี
40 นายธนากร โอสถจันทร์ ฟิสิกส์ เมือง  ปทุมธานี
41 นายสุจินต์ สุวรรณะ ฟิสิกส์ เมือง  ปทุมธานี
42 น.ส.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ กายฯ ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ
43 นางลัดดาวัลย์ เปียเนตร์ พัสดุ คลองสามวา  กรุงเทพฯ
44 นายระพี บุญเปลื้อง ชีววิทยา ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ
45 นางยุพิน มีลาภล้น เภสัชวิทยา ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ
46 น.ส.จินรภา โพธิกสิกร จุลชีววิทยา ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ
47 นายพันธ์ญา สุนินทบูรณ์ เคมี บางกรวย  กรุงเทพฯ
48 นางนิตยา รัตนโสม เคมี ทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ
49 นางอมรา นาคสถิตย์ ชีววิทยา ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ
50 นายภานุ ปัญญาธีระ ศาลายา ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ
51 นางอัมพร ดวงแก้ว ชีววิทยา ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ
52 นางศศิมา มามีใหญ่ นโยบายฯ ดอนเมือง  กรุงเทพฯ
53 นางสุภัสรา อุ่นสุข เทคโนฯ หลักสี่  กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีประสบอุบัติภัย ครั้งที่ 3


รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีประสบอุบัติภัย ครั้งที่ 2

    (จำนวน 75 ราย)

ลำดับ ชื่อ สกุล ภาควิชา/งาน เขต/อำเภอ จังหวัด
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 นางเฉลียว สิทธิคง เทคโนฯ เมือง   นนทบุรี
2 นายอร่าม ตั้งบุญดวงจิต คณิตศาสตร์ บางกรวย  นนทบุรี
3 นายสถิตย์ สิริสิงห จุลชีววิทยา จตุจักร  กรุงเทพฯ
4 นายวิทยา มีวุฒิสม จุลชีววิทยา บางเขน  กรุงเทพฯ
5 นางนิตยา จีนเกิด เทคโนฯ บางเขน  กรุงเทพฯ
6 น.ส.เสาวคนธ์ ภคอัครเลิศกุล จุลชีววิทยา ทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ
7 น.ส.ณัฐจิต โกสิยานุรักษ์ เทคโนฯ บางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ
8 น.ส.ประภัสสร พิทยานุรักษ์ เคมี สามพราน  นครปฐม
9 นางอัญชลี พงศาอัศวไพบูลย์ กายฯ บางแค  กรุงเทพฯ
10 นายวรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ ฟิสิกส์ ทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ
11 นายศุภพงศ์ สุคันธปรีชา บริหารฯ ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ
12 น.ส.ลดาวัลย์ วิภารัตนากร พฤกษศาสตร์ บางใหญ่  นนทบุรี
13 นางนพวรรณ มั่นปิยมิตร งานคลังฯ ธัญญบุรี  ปทุมธานี
14 นายสุธรรม บุญเอกบุศย์ บริหารฯ สามพราน  นครปฐม
15 นายสมใจ แจ้งอรุณ กายฯ สายไหม  กรุงเทพ
16 นางวิไล หนุนภักดี ชีวเคมี ทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ
17 นางศิรลักษณ์ สุวรรณวงศ์ คณิตศาสตร์ สามพราน  นครปฐม
18 นางสุนันท์ ชื่นจิตต์ สัตว์ทดลอง บางบัวทอง  นนทบุรี
19 น.ส.สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ ห้องสมุด นครชัยศรี  นครปฐม
20 น.ส.สุภาวดี เพ็ชร์น้อย พัมนาระบบฯ บางบัวทอง  นนทบุรี
21 นางศุภสรณ์ แก้วศรี เภสัชฯ จอมทอง  กรุงเทพฯ
22 นายไพโรจน์ สถิรคู คณิตศาสตร์ บางบัวทอง  นนทบุรี
23 นายครรชิต ธรรมศิริ พฤษศาสตร์ บางใหญ่  นนทบุรี
24 น.ส.วราภรณ์ คำยอด กายฯ ปากเกร็ด  นนทบุรี
25 นางพูลสวัสดิ์ ปานศรี บริหารฯ ธัญญบุรี  ปทุมธานี
26 นายสุพล พงษ์สิทธิผล สัตว์ทอลอง บางบัวทอง  นนทบุรี
27 นางวันทนา พงษ์สิทธิผล สัตว์ทอลอง บางบัวทอง  นนทบุรี
28 นางฐิตินันท์ สำราญวานิช ชีววิทยา บางกรวย  นนทบุรี
29 น.ส.วรรณภา สมวงศ์ บริหารฯ บางบัวทอง  นนทบุรี
30 นายเพิ่มพันธุ์ ธรรมสาโรจน์ กายฯ คลองหลวง  ปทุมธานี
31 นายมนตรี ปั้นยศ เคมี บางพลัด  กรุงเทพฯ
32 น.ส.จารุณี มีสมบัติ งานคลังฯ บางแค  กรุงเทพฯ
33 นายพิมล จำนงค์ เทคโนฯ ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ
34 นางธัญภัทร์ เอิบสุข บริหารฯ บางบัวทอง  นนทบุรี
35 นางมลวิภา วงษ์สกุล จุลชีววิทยา หลักสี่  กรุงเทพฯ
36 นางวัชรา สัมโย กายฯ สายไหม  กรุงเทพ
37 นางวราภรณ์ บุญเพชร กายฯ บางกรวย  นนทบุรี
38 นางสุมาลี อนันตศิริ กายฯ ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ
39 นายจรูญ ชื่นชม ฟิสิกส์ บางบัวทอง  นนทบุรี
40 นายบุญเชิด บำรุงศักดิ์ งานคลังฯ ปากเกร็ด  นนทบุรี
41 นางสุณี เกิดบัณฑิต พฤษศาสตร์ สามพราน  นครปฐม
42 นางภิรมย์ เหมือนแม้น ห้องสมุด ลำลูกกา  ปทุมธานี
43 นายปิยะ โคสัย พยาธิฯ คลองหลวง  ปทุมธานี
44 น.ส.อัศนีย์ เหมกระศรี ชีววิทยา บ้านหมอ  สระบุรี
45 นายอภิกุล สายทองดี พยาธิฯ ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ
46 นายชัยยุทธ เอิบสุข พัมนาระบบฯ บางบัวทอง  นนทบุรี
47 น.ส.บุญมี วัฒนานนท์ คณิตศาสตร์ บางบัวทอง  นนทบุรี
48 นายสมภพ แสนสมบูรณ์สุข ห้องสมุด บางใหญ่  นนทบุรี
49 น.ส.อมรศรี เจิมประไพ เคมี บางกรวย  นนทบุรี
50 นายศักดิ์อุดม ลอยสุวรรณ์ บริหารฯ ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ
51 น.ส.อรอารี ธนิตพิพัฒน์ พัมนาระบบฯ บางแค  กรุงเทพฯ
52 นายสมโภชน์ ศรีโกสามาตร ชีววิทยา บางพลัด  กรุงเทพฯ
53 น.ส.กรรณิกา เวชสนิท ชีววิทยา สายไหม  กรุงเทพ
54 นางเลี้ยง ยุตวัน บริหารฯ บางพลัด  กรุงเทพฯ
55 นางกนิษฐา ขุนศรี โอซาก้า บางพลัด  กรุงเทพฯ
56 นางปราณี จิตประสบ สรีรวิทยา บางไทร  อยุธยา
57 นางดวงใจ นาคะปรีชา เคมี บางพลัด  กรุงเทพฯ
58 น.ส.พีรพรรณ ตันอารีย์ จุลชีววิทยา ดอนเมือง  กรุงเทพฯ
59 นายเกรียงศักดิ์ บำรุงศิลป์ บริหารฯ ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ
60 นางจำเรียง พุทธไทย สรีรวิทยา บางบัวทอง  นนทบุรี
61 นางมลิวัลย์ เอมแย้ม พยาธิฯ จอมทอง  กรุงเทพฯ
62 นางสาลินี หอมศิริ พยาธิฯ ลำลูกกา  ปทุมธานี
63 นางเยาวพา อินทรผาด พยาธิฯ ลาดพร้าว  กรุงเทพฯ
64 นางละออง สงกา พยาธิฯ ดอนเมือง  กรุงเทพฯ
65 นางภคพร แสงสรรค์ พัฒนาระบบฯ จตุจักร  กรุงเทพฯ
66 นางจุฑารัตน์ ทวีศรี ประชาสัมพันธ์ บางใหญ่  นนทบุรี
67 น.ส.กาญจนา ทองปาน คณิตศาสตร์ คลองหลวง  ปทุมธานี
68 น.ส.นนทวรรณ กิ่งสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ พุทธมณฑล  นครปฐม
69 นางอาจารี นิลวงศ์ เทคโนฯ บางขุนเทียน  กรุงเทพฯ
70 นางอิษฎา มุ่งสันติสุข เทคโนฯ ทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ
71 น.ส.สุภา เพชรสวัสดิ์ งานคลังฯ จตุจักร  กรุงเทพฯ
72 นางประเยาว์ แจ้งอรุณ MDL สายไหม  กรุงเทพ
73 นายวัฒนา วีรชาตินภากูล กายฯ ธัญญบุรี  ปทุมธานี
74 นายขวัญ อารยธนิตกุล ฟิสิกส์ ดอนเมือง  กรุงเทพฯ
75 นายไชยยงค์ จุ้ยดอนกลอย ชีวเคมี บางบัวทอง  นนทบุรี

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีประสบอุบัติภัย ครั้งที่ 2รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีประสบอุบัติภัย ครั้งที่ 1

    (จำนวน 96 ราย)

ลำดับ ชื่อ สกุล ภาควิชา/งาน เขต/อำเภอ จังหวัด
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 น.ส.ฉันฐรักษ์ วัยเจริญ MDL สามพราน จ.นครปฐม
2 นายมานะ ไผ่มณี MDL หลักสี่  กทม.
3 นายเฉลิม เปียมพลาย MDL สายไหม  กทม.
4 นายเทวัญ จันทร์วิไลศรี ชีววิทยา ภาษีเจริญ  กทม.
5 นางศิริพร ผาสุข กายฯ เมือง จ.ปทุมธานี
6 นายบุญส่ง จงสุจริตธรรม MDL จตุจักร  กทม.
7 นายนพนนท์ ปิ่นประดับ ชีววิทยา คลองหลวง จ.ปทุมธานี
8 นางฐานิศวร์ ธนะเจริญพงศ์ วิจัย บางประอิน จ.อยุธยา
9 นางประภา บุญประเสริฐ เภสัชฯ คันนายาว  กทม.
10 น.ส.สุรีย์มาศ บัวเทศ จุลฯ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
11 นางวันเพ็ญ วัดน้อย งานคลังฯ บางกรวย จ.นนทบุรี
12 น.ส.กุลลดา บัณฑิต ชีววิทยา ลาดกระบัง  กทม.
13 นางภัคจิรา เกตุบุตร ชีววิทยา องครักษ์ จ.นครนายก
14 นางลัดดาวัลย์ บัวเทศ กายฯ เมือง จ.ปทุมธานี
15 นางสุรีย์ เกิดบางระจัน บริหารฯ บางพลัด  กทม.
16 น.ส.กฤษณา ภาคภูมิกมล MDL บางใหญ่ จ.นนทบุรี
17 นายประดับ แย้มสุวรรณ MDL บางพลัด  กทม.
18 น.ส.พรทิพย์ เขาแก้ว แพทยศาสตร์ ดอนเมือง  กทม.
19 นายประหยัด โภคฐิติยุกต์ ชีววิทยา บางพลัด  กทม.
20 นางรุ่งลาวรรณ เชวงเกียรติกุล จุลฯ ทวีวัฒนา  กทม.
21 นางวันทนีย์ ชูศิริโรจน์ งานคลังฯ ทวีวัฒนา  กทม.
22 นายรัฐพล เสริมสุข ศาลายา พุทธมนฑล จ.นครปฐม
23 นายวัชรพงษ์ ทิมสกุล บริหารฯ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
24 นายสุรินทร์ ศรีสุวรรณ์ บริหารฯ ทวีวัฒนา  กทม.
25 นายภานุ ปัญญาธีระ ศาลายา ภาษีเจริญ  กทม.
26 นางอัจฉรา เมืองครุธ พฤกษศาสตร์ บางเขน  กทม.
27 นายกิตติศักดิ์ ชยันตราคม คณิตศาสตร์ เมือง จ.นนทบุรี
28 น.ส.ยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์ สหสาขา ไทรน้อย จ.นนทบุรี
29 นางจิตรา ลิ้มทองกุล จุลฯ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
30 นางพูลสุข พ่วงเรือ ชีวเคมี ดอนเมือง  กทม.
31 นางลดารัตน์ โภคฐิติยุกต์ ชีววิทยา บางพลัด  กทม.
32 นายกฤษณะ สุวิมล ศาลายา สามพราน จ.นครปฐม
33 นายสัจจา นะคะจัด ศาลายา นครชัยศรี จ.นครปฐม
34 น.ส.อารีรัตน์ บุญทองสุข พัสดุ คลองสามวา  กทม.
35 นางผ่องศรี เกตุพงษ์ชัย เคมี บางบัวทอง จ.นนทบุรี
36 น.ส.กมลวรรณ เหลืองสถิตย์ บริหารฯ บางกอกน้อย กทม.
37 นางสำเภา ภู่ห้อย บริหารฯ บางบัวทอง จ.นนทบุรี
38 นางวรัญญา สหายฟ้า พัสดุ บางบัวทอง จ.นนทบุรี
39 น.ส.ศศิธร กรุดอินทร์ พัสดุ บางพลัด  กทม.
40 นายไชยยงค์ จุ้ยดอนกลอย ชีวเคมี บางบัวทอง จ.นนทบุรี
41 นายนริศ เหลี่ยมกำแหง ศิลปกรรม บางบัวทอง จ.นนทบุรี
42 นางอำพร เทียมทอง การศึกษา บางพลัด  กทม.
43 นางพัทยา คล้ายเมฆ ศาลายา สามพราน จ.นครปฐม
44 น.ส.กัญญา เอี่ยมภาษี ศาลายา สามพราน จ.นครปฐม
45 น.ส.บุญมี วัฒนานนท์ คณิตศาสตร์ บางบัวทอง จ.นนทบุรี
46 นายจิรกุล สุจริตกุล คณิตศาสตร์ ทวีวัฒนา  กทม.
47 นายเทียนทอง ทองพันชั่ง เคมี ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
48 น.ส.ธนิษฐา ชุ่มปัก ห้องสมุด ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
49 น.ส.ดวงพร โพธิ์บุตร ห้องสมุด ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
50 นายกอบโค มูลทองย้อย ศาลายา บางพลัด  กทม.
51 น.ส.พรน้ำเพ็ญ หอมขำคม ศาลายา สามพราน จ.นครปฐม
52 น.ส.วรัญชรี ยศประสงค์ ศาลายา พุทธมนฑล จ.นครปฐม
53 นางวารุณี สาริกา คณิตศาสตร์ ทวีวัฒนา  กทม.
54 นายกิรติ จ้อยจำรัส พยาธิฯ ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
55 น.ส.กนกเนตร สุขเสน สรีรวิทยา ตลิ่งชัน  กทม.
56 นางพวงผกา สุนทรชัยนาคแสง พฤกษศาสตร์ ดอนเมือง  กทม.
57 นายสมนึก เกิดสืบมา บริหารฯ จอมทอง  กทม.
58 นายขวัญ อารยะธนิตกุล ฟิสิกส์ ดอนเมือง  กทม.
59 น.ส.ระวี สุวรรณเดโชไชย คณิตศาสตร์ ดอนเมือง  กทม.
60 น.ส.พิกุล นวลขาว คณิตศาสตร์ ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
61 น.ส.ธันยาภัทร์ เอิบสุข บริหารฯ บางบัวทอง จ.นนทบุรี
62 น.ส.พึงพิศ คมประพันธ์ เคมี บางกอกน้อย กทม.
63 นายสมยศ จรัสฉัตรแก้ว บริหารฯ บางบัวทอง จ.นนทบุรี
64 นางสุภาพ จันทร์แจ่ม ชีวเคมี คันนายาว  กทม.
65 นางนวพร จันทโชติ MDL สายไหม  กทม.
66 น.ส.ศุภภาตา ร่มพิกุล ศาลายา พุทธมนฑล จ.นครปฐม
67 นายเทตทัต ค้มสังข์ ศิลปกรรม บางบัวทอง จ.นนทบุรี
68 นางพรรณี พุทธาภิบาล คณิตศาสตร์ พุทธมนฑล จ.นครปฐม
69 นายวสันต์ เสาะไธสง การศึกษา ทวีวัฒนา  กทม.
70 น.ส.วีรวรรณ วัยวัฒน์ เคมี บางบัวทอง จ.นนทบุรี
71 น.ส.บุญญาวดี พงษ์ศิลา ห้องสมุด บางบัวทอง จ.นนทบุรี
72 นางนิธินันท์ วุทธิพันธุ์ วิจัย บางพลัด  กทม.
73 นายไชยา ขุนศรี บริหารฯ พุทธมนฑล จ.นครปฐม
74 นายสมใจ แจ้งอรุณ กายฯ สายไหม  กทม.
75 น.ส.สุพรรษา หอมขำคม ศาลายา บางเลน
76 นายบุญเลิศ นิ่มนวล ศาลายา บางกรวย จ.นนทบุรี
77 น.ส.อุสา แสงอ่อน ศาลายา ทวีวัฒนา  กทม.
78 นายสมนึก กู๋ทะ พยาธิฯ บางบัวทอง จ.นนทบุรี
79 นายวรชาติ สิรวราภรณ์ ชีวเคมี ดอนเมือง  กทม.
80 นางรัชฎา สิรวราภรณ์ ชีวเคมี ดอนเมือง  กทม.
81 นางบุสบา ขุนศรี การศึกษา พุทธมนฑล จ.นครปฐม
82 นายประเสริฐ มะลิวงษ์ ศาลายา สายไหม  กทม.
83 น.ส.พิมพ์แพ ดีอาษา พัฒนาระบบ บางกอกน้อย กทม.
84 นายศุภพงศ์ สุคันธปรีชา บริหารฯ ตลิ่งชัน  กทม.
85 นายนภาศักดิ์ ผลพาณิช ศิลปกรรม เมือง จ.ปทุมธานี
86 นางนนทวรรณ ปินตา ศิลปกรรม บางบัวทอง จ.นนทบุรี
87 น.ส.อุษา พ่วงพิศ บริหารฯ ตลิ่งชัน  กทม.
88 นายวีระ หนูสัมฤทธิ์ บริหารฯ หนองจอก  กทม.
89 นางยุบล สุขประเสริฐ งานคลังฯ สามพราน จ.นครปฐม
90 น.ส.ประภาศรี สิริไวทยากูร พยาธิฯ ตลิ่งชัน  กทม.
91 น.ส.สมบัติ สิงหาแก้ว ชีววิทยา เมือง จ.นครสวรรค์
92 นางภาสินี ปัญญาทิพย์ คณิตศาสตร์ บางใหญ่ จ.นนทบุรี
93 นางเบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี คณิตศาสตร์ เมือง จ.ปทุมธานี
94 นายเฉลียว คำเรือง ศาลายา ทวีวัฒนา  กทม.
95 น.ส.จุฑารัตน์ ทวีศรี ประชาสัมพันธ์ บางใหญ่ จ.นนทบุรี
96 นายสันติ ดาบแก้ว ศาลายา ทวีวัฒนา  กทม.

  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีประสบอุบัติภัย ครั้งที่ 1