คณะกรรมการสวัสดิการ

ประธาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ 

   

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล

   

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ

กรรมการ

ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล

   
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข
กรรมการ

นายคำรณ โชธนะโชติ
   
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ สมบัติ ธนะวันต์
   
กรรมการ

นางสาวมลฤดี   ธรรมรงค์
กรรมการ

นางบุสบา ขุนศรี
   
กรรมการและเหรัญญิก

นายบุญเชิด บำรุงศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ

นายณัฐพล แนวจำปา

Download คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์