ประกาศ/คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินสวัสดิการของคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ เรื่อง เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ เรื่อง การแสดงความยินดี พ.ศ. 2558

 เงินสวัสดิการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครผู้จัดจำหน่ายสินค้า ตลาดนัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล

อัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมทำงานสวัสดิการ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555

ประกาศจากโรงพยาบาลรามาธิบดี

 เปลี่ยนแปลงการจัดสวัสดิการรับ-ส่งผู้ปฏิบัติงานระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับสถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์

  ข่าวดี !! จากคณะอนุกรรมการสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ : ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

จะมีบริการรถตู้รับ-ส่งระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ กับ สถานีรถไฟฟ้า BTS อนุสาวรีย์ 

ประชาสัมพันธ์สวัสดิการสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยอุทกภัย พ.ศ. 2554

เงินสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานกรณีประสบอุบัติภัย พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)

เงินสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานกรณีประสบอุบัติภัย พ.ศ.2553

เงินสวัสดิการการเจ็บป่วย พ.ศ.2553

หลักเกณฑ์และรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ ลาออก โอน ย้าย เกษียณอายุงาน ไม่ต่อสัญญาว่าจ้าง หรือถึงแก่กรรม พ.ศ.2553

เงินสวัสดิการสนับสนุนชมรมต่างๆ พ.ศ.2553

เงินสวัสดิการค่ายานพาหนะแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2553

เงินสวัสดิการสงเคราะห์ พ.ศ.2552

หลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินสวัสดิการสโมสรอาจารย์ ข้าราชการและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ (สวัสดิการประเภทไม่เสียดอกเบี้ย)

หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินสวัสดิการพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2546