คณะกรรมการสวัสดิการส่วนงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการส่วนงาน (PDF)

ประธาน
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ

รองประธานกรรมการ
นายณัฐพล แนวจำปา

 

กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
รองคณบดีฝ่ายสังคมสัมพันธ์และบริการนวัตกรรม

กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยวรรณ โต๊ะทอง
รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ชื่นจิตต์ บุญเฉิด
ประธานสภาอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ/เหรัญญิก
ดร.มีโชค ชูดวง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ

กรรมการ
นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

กรรมการ
นางสาวมลฤดี ธรรมรงค์
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

กรรมการ
นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ

กรรมการและเลขานุการ
นายคำรณ โชธนะโชติ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววิไลพร  อุ่นน้อย