ประกาศใหม่ MU-Flexible Benefit ฉบับใหม่ 2564

อัปเดต ‼️ ประกาศใหม่ MU-Flexible Benefit

  • พม./พส.ที่ยังมิได้แสดงความประสงค์เลือกใช้ FlexBen ในปีงบประมาณ 2564​ สามารถแสดงความประสงค์
    ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564
    (โดยต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานะ พม./พส. มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 8 เดือน
    ทั้งนี้ รวมถึง พม./พส. กลุ่มที่ยังไม่มีผลประเมิน และกลุ่มที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ของปีที่ผ่านมา)
  • เบิกเพิ่มได้ 2 รายการใหม่ คือ อุปกรณ์กีฬา และ อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ (ตามภาพ)

อ่านประกาศและรายละเอียดเพิ่มเติม  http://bit.ly/2RWKI1H