ประกันสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำปี 2564

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์จะดำเนินการส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อทำประกันสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำปี 2564

หากผู้ปฏิบัติงานประสงค์จะทำประกันดังกล่าว โปรดส่งสำเนาบัตรประชาชนของท่าน มาที่งานบริหารและธุรการ โดยเขียนข้อความในสำเนาบัตรว่า
“ใช้ประกอบการทำประกันโควิด เจอ จ่าย จบ แผน 1 ให้กับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)” พร้อมเซ็นชื่อกำกับ โดยส่งเอกสารมายังงานบริหารและธุรการภายในวันที่ 25 มกราคม 2564

ท่านสามารถส่งเอกสารได้ 2 ทางดังนี้

1. ส่งด้วยตนเองที่คุณคำรณ โชธนะโชติ งานบริหารและธุรการ ห้อง K131 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทางที่อยู่ “นายคำรณ โชธนะโชติ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400” และวงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสำหรับทำประกัน COVID-19 ของมหาวิทยาลัย”