สวัสดิการเงินยืมประเภทไม่เสียดอกเบี้ยและประเภทพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูแลช่วยเหลือบุคลากร โดยมีสวัสดิการเงินยืม

สวัสดิการเงินยืมประเภทไม่เสียดอกเบี้ยและประเภทพิเศษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญเชิด บำรุงศักดิ์ 
โทรศัพท์ 02 201 5063 email: boonchaird.bam@mahidol.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม