เงินยืมสวัสดิการของคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทไม่เสียดอกเบี้ย

   หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินสวัสดิการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2565 (สวัสดิการประเภทไม่เสียดอกเบี้ย) แบบฟอร์มยืมเงิน  สัญญายืมเงิน หนังสือยินยอมคู่สมรส รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ประกาศใหม่ MU-Flexible Benefit ฉบับใหม่ 2564

อัปเดต ‼️ ประกาศใหม่ MU-Flexible Benefit พม./พส.ที่ยังมิได้แสดงความประสงค์เลือกใช้ FlexBen ในปีงบประมาณ 2564​ สามารถแสดงความประสงค์ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 (โดยต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถานะ พม./พส. มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 8 เดือน

Read more

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการติดเชื้อ COVID-19

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (กรณีทำประกันกับมหาวิทยาลัย) ดาวน์โหลดหนังสือเรียกร้องค่าสินไหมฯได้ที่  https://bit.ly/3x9FDVN

Read more

ประกันสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำปี 2564

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์จะดำเนินการส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อทำประกันสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประจำปี 2564 หากผู้ปฏิบัติงานประสงค์จะทำประกันดังกล่าว โปรดส่งสำเนาบัตรประชาชนของท่าน มาที่งานบริหารและธุรการ โดยเขียนข้อความในสำเนาบัตรว่า “ใช้ประกอบการทำประกันโควิด เจอ จ่าย จบ แผน 1 ให้กับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)” พร้อมเซ็นชื่อกำกับ

Read more

สวัสดิการเงินยืมประเภทไม่เสียดอกเบี้ยและประเภทพิเศษ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูแลช่วยเหลือบุคลากร โดยมีสวัสดิการเงินยืม สวัสดิการเงินยืมประเภทไม่เสียดอกเบี้ยและประเภทพิเศษ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุญเชิด บำรุงศักดิ์  โทรศัพท์ 02 201 5063 email: boonchaird.bam@mahidol.ac.th อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินของคณะวิทยาศาสตร์ มหวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563  (สวัสดิการประเภทพิเศษ) 

Read more

สวัสดิการแบบยืดหยุ่น (Flexible Benefit)

ข้อบังคับ/ประกาศ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 เอกสารสำหรับการประชุม

Read more

มอบหน้ากากกันฝุ่นละออง PM 2.5

เนื่องด้วยสถานการณ์ระดับค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน ด้วยความห่วงใยจากคณะวิทยาศาสตร์ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยกันฝุ่นด้วย หากท่านใดมีความจำเป็นและต้องการใช้หน้ากากอนามัยโปรดติดต่อ คุณสุเมธ/คุณคณภรณ์ ได้ที่ห้อง K131 งานบริหารเเละธุรการ

Read more