โครงสร้างหน่วยงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
หัวหน้างานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
หน่วยพัฒนาซอฟต์แวร์
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
ภาระกิจของงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
  • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสาร อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีปัจจุบันและให้บริการแก่ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา อย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีเสถียรภาพ และปลอดภัย
  • เพื่อให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ แก่ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางระบบงานคอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (E-Learning), LMS
  • เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี ทั้งในด้านซอฟแวร์ และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
  • เพื่อบริการโสตทัศนูปกรณ์ สื่อผสมต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียน, ห้องประชุม และนอกสถานที่ ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ