สถิติและรายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
เดือนมกราคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์148.08 KB1303-05-2021 DownloadPreview
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.14 MB2031-03-2021 DownloadPreview
เดือนมีนาคม 2564 สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์1.46 MB1003-05-2021 DownloadPreview

รายงานจำนวนการใช้บริการ Zoom Meetings ประจำปี 2563-2564

สรุปผลการให้บริการคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์

กระบวนการทำงานของหน่วย

การจัดการอบรมการใช้งานระบบและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

SIPOC

TitleDescriptionVersionSizeHitsDate addedDownload
SIPOC-sosd-P6 การพัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก และระบบ WebServer190.78 KB1003-05-2021 DownloadPreview
SIPOC-sosd-software-62 กระบวนการทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ/โปรแกรมประยุกต์ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานภายในหน่วยงาน176.54 KB1203-05-2021 DownloadPreview