ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

varuthaya
วรัษยา สุนทรศารทูลนักวิทยาศาสตร์

เบอร์ติดต่อ : 02-201-5725
e-mail : varasaya.soo@mahidol.ac.th

หัวหน้างานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี
Mod_testimonials
อรอารี ธนิตพิพัฒน์เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ : 02-201-5813
e-mail: ornaree.tha@mahidol.ac.th

หน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

หัวหน้าหน่วย
Pare_testimonails
พิมพ์แพร ดีอาษาเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ : 02 201 5813-4
e-mail: pimpare.dea@mahidol.ac.th

new_tim
ภคพร แสงสรรค์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 02 201 5115
e-mail: nongnapat.san@mahidol.ac.th

kai_150x200
ธนิวรรณ ทองคำนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ : intra 835+1106
e-mail: thaniwan.ton@mahidol.ac.th

หน่วยพัฒนาซอฟต์แวร์

หัวหน้าหน่วย
eve
ปพิชญา นิเทศนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ : 02 201 5814
e-mail: papitchaya.nit@mahidol.ac.th

Ann
สมสุข นาคะพัฒนกุลนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ : 02 201 5813
e-mail: somsook.nak@mahidol.ac.th

ja
สัจจา นะคะจัดนักวิชาการศึกษา

เบอร์ติดต่อ : intra 835+1106
e-mail: sujja.nak@mahidol.ac.th

Nui
ศุภนันท์ ไกรตะนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อ : 02 201 5814
e-mail: supanan.kra@mahidol.ac.th

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

หัวหน้าหน่วย
tuk_jpg
สุภาวดี เพ็ชร์น้อยนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 02 201 5464
e-mail: supawadee.pet@mahidol.ac.th

napa
นภาศักดิ์ ผลพานิชนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 02 201 5464
e-mail: napasak.pou@mahidol.ac.th

direc
ดิเรก อุ่นแก้วนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 02 201 5464
e-mail: direk.oun@mahidol.ac.th

man
อภิชา พรหมแสงนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 02 201 5464
e-mail: apicha.pro@mahidol.ac.th

chaiyut
ชัยยุทธ เอิบสุขนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 02 201 5464
e-mail: chaiyui.aue@mahidol.ac.th

book2
จิรภัทร เอี่ยมเจริญลาภนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์ติดต่อ : 02 201 5464
e-mail: jirapat.eia@mahidol.ac.th