ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

สถานที่

  • อาคารวิทยาศาสตร์ 3 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

หมายเลขโทรศัพท์

  • 082-9567762
    0-2441-9816-20 ต่อ 1106

วันเวลาให้บริการ

  • Monday–Friday: 8:00AM–4:30PM
    Saturday-Sunday: CLOSED

แผนที่