ห้องเรียนที่ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

อาคาร SC

ห้อง

 • ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข

ประเภท

 • ห้องประชุม

ความจุของห้อง

 • 132 คน

รายการอุปกรณ์โสตฯ

 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์

อาคาร B

ห้อง

 • B201
 • B401

ประเภท

 • เรียน/ประชุม
 • เรียน/ประชุม

ความจุของห้อง

 • 70 คน
 • 100 คน

รายการอุปกรณ์โสตฯ

 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์

อาคาร N

ห้อง

 • N101
 • N300
 • N500

ประเภท

 • เรียน/ประชุม
 • LAB
 • LAB

ความจุของห้อง

 • 215 คน
 • 30 คน
 • 90 คน

รายการอุปกรณ์โสตฯ

 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์

อาคาร C

ห้อง

 • C309, 311
 • C411
 • C418
 • CRF5

ประเภท

 • เรียน
 • เรียน
 • เรียน
 • ประชุม

ความจุของห้อง

 • 60 คน
 • 70 คน
 • 60 คน
 • 10-20 คน

รายการอุปกรณ์โสตฯ

 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์

อาคาร K

ห้อง

 • K101
 • K102
 • K120,122,124,126,128,132,
  134,136

ประเภท

 • ประชุม
 • ประชุม
 • เรียน

ความจุของห้อง

 • 30-50 คน
 • 70-100 คน
 • 20 คน

รายการอุปกรณ์โสตฯ

 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์

อาคาร M

ห้อง

 • M301-305
 • M306-307

ประเภท

 • เรียน
 • เรียน

ความจุของห้อง

 • 50-60 คน
 • 30 คน

รายการอุปกรณ์โสตฯ

 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์
 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์

อาคาร P

ห้อง

 • P401-403

ประเภท

 • เรียน/ประชุม

ความจุของห้อง

 • 80 คน

รายการอุปกรณ์โสตฯ

 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์

อาคาร PR

ห้อง

 • PR201

ประเภท

 • เรียน/ประชุม

ความจุของห้อง

 • 60 คน

รายการอุปกรณ์โสตฯ

 • เครื่องเสียง, ไมโครโฟน, LCD projector, คอมพิวเตอร์