ข่าวกิจกรรม ปี 2564

อบรมการจองและใช้งานห้องประชุมและห้องเรียนออนไลน์ งานศาลายาอบรมการใช้งาน

งานพัฒนาระบบจัดอบรมการนำระบบจองห้องประชุมและห้องเรียนออนไลน์ เพื่อนำไปใช้งานที่ศาลายา โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล หัวหน้างานศาลายา และบุคลกรงานพัฒนาระบบฯ และบุคลากรงานศาลายาเข้ารับฟังและพูดเคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ WebEx meeting วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 -14.00 น.

คลิกที่รูปเพื่อขยาย