ข่าวกิจกรรม ปี 2564

PDPA Preparation for Office of the Dean

งานพัฒนาระบบจัดอบรมการการจัดทําบันทึก รายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Record of Processing Activity (RoPA) สํานักงานคณบดี ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม WebEx วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 10.00 น.โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล