ข่าวกิจกรรม ปี 2564

งาน Share & Learn ED Tech online learning

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ร่วมกับ งานการศึกษา งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา จัดงาน Share & Learn ED Tech online learning เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เทคนิคการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ การประชุมออนไลน์ และการเรียนการสอนแบบผสมผสาน พร้อมกับสาธิตวิธีใช้ ตอบคาถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานโปรแกรม Zoom / Webex เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 86 คน.

คลิกที่รูปเพื่อขยาย