ข่าวกิจกรรม ปี 2564

อบรมการใช้งานระบบ MUSC-DSM

อบรมการใช้งานระบบแก่บุคลากรเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ MUSC-DSM (สำหรับสำนักงานคณบดี/กลุ่มสาขา) 📑
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 – 12.00 น.

รูปงาน