ข่าวกิจกรรม ปี 2564

โครงการ Digital Transformation visit (Digital visit)

คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ระบบดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้องค์กรบริหารจัดการบนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในทุกพันธกิจ ทั้งนี้ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ร่วมกับ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จึงมีโครงการ Digital Transformation visit (Digital visit) โดยมีวัตถุประสงค์ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับเจ้าของกระบวนการ (Process Owner) เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับองค์กร ผ่านทาง Cisco Webex Meetings

คลิกที่รูปเพื่อขยาย