ข่าวกิจกรรม ปี 2564

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีร่วมกับงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดอบรมแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา /กลุ่มสาขา/ศูนย์/หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลในระดับต่างๆ  ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 เวลา 13:00 -16:00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดย รศ. ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยมีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 160 ท่าน  

รูปประกอบการอบรม