ข่าวกิจกรรม ปี 2564

อบรมการใช้งานระบบใหม่ MUSC-DSM

อบรมการใช้งานแก่บุคลากรเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบ MUSC-DSM ระบบใหม่ (ภาควิชา/งาน/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา)
ระหว่างวันที่ 4-5-6-7 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น.

รูปงาน