รายชื่ออาจารย์ตัวอย่าง

คัดเลือกโดยสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2544 - 2566

ปี 2566

รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน

ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ผศ. ดร.วิษุวัต สงนวล

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปี 2565

รศ. ดร.พงศกร กาญจนบุษย์

ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ผศ. ดร.พูนทวี แซ่เตีย

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปี 2564

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา

ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ผศ. ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปี 2563

รศ. ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ

ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปี 2562

รศ. ดร.กิตติวิทย์ มาแทน

ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ผศ. ดร.จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปี 2561

รศ. ดร.พลังพล คงเสรี

ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ผศ. ดร.รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปี 2560

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ผศ. ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปี 2559

รศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์

ระดับรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ผศ. ดร.กรกนก บุญวงษ์

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปี 2558

ผศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปี 2557

ศ. ดร.ปทุมรัตน์ ตู้จินดา

ระดับศาสตราจารย์

ผศ. ดร.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ปี 2556

ศ. ดร.เดวิด รูฟโฟโล่

ระดับศาสตราจารย์

ผศ. นพ. ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ปี 2555

ศ. ดร.มนัส พรหมโคตร

ระดับศาสตราจารย์

ผศ. ดร.อทิตยา สิริภิญญานนท์

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ปี 2554

ศ. ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์

ระดับศาสตราจารย์

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ปี 2553

ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์

ระดับศาสตราจารย์

รศ. ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ปี 2552

รศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ปี 2551

ศ. ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา

ระดับศาสตราจารย์

ผศ. ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ปี 2550

ศ. ดร.มาลียา เครือตราชู

ระดับศาสตราจารย์

รศ. ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์์

ปี 2549

ศ. ดร.ทิมโมที วิลเลียม เฟลเกล

ระดับศาสตราจารย์ที่เป็นชาวต่างประเทศ

ผศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ปี 2548

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด

ระดับศาสตราจารย์

รศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ปี 2547

ศ. ดร.ชุมพล ผลประมูล

ระดับศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล

ระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ปี 2546

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ปี 2545

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน

ปี 2544

ผศ.วิโรจน์ มิตรานนท์