**ข้อควรรู้**

งานคลังรับบริการชำระเงินและออกใบเสร็จของที่ระลึกเวลา 8.30 – 14.00 น. ในวันทำการ กรณีมาติดต่อหลัง 14.00 น. ไม่สามารถขอใบเสร็จรับเงินได้