ขั้นตอนการให้บริการช่างภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ให้บริการช่างภาพ 2 งานที่เกี่ยวข้อง คือ งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี (หน่วยโสตฯ) และงานสื่อสารองค์กร โดยมีขั้นตอนการขอใช้บริการดังนี้

** ข้อควรรู้ **

กรณีใบขอใช้งานขึ้นอนุมัติสมบูรณ์แล้วยังไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบ ติดต่องานสื่อสารองค์กร ล่วงหน้าก่อนวันจัดกิจกรรม
ไม่สามารถขอใช้บริการในวันที่จัดกิจกรรมได้ สามารถลงระบบได้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 15.00 น.
กรณีขอใช้บริการเร่งด่วน ติดต่อได้ที่ห้องสื่อสารองค์กร และกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเร่งด่วนเท่านั้น