Performance

BDU  รายงานความคืบหน้าโครงการบริการรับทำวิจัย  ที่ดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  จำแนกเป็น 4 ประเภท  / การจดสิทธิบัตร / Venture

PDU  รายงานการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุน / แผนยุทธศาสตร์บรูณาการร่วมกับแผนงบประมาณ / แนวโน้มรายได้ – รายจ่าย