แนะนำงาน

พันธกิจหลัก  การดำเนินงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณแผ่นดินในแต่ละปีให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งประสานงานกับกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  และสำนักงบประมาณ