ทีมบริหาร

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

e-mail: sittiwat.ler@mahidol.ac.th

 รองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน

e-mail: kanyaratt.sup@mahidol.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล
e-mail: somkid.amo@mahidol.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
e-mail: nathinee.pan@mahidol.ac.th

 ดร.ระพี บุญเปลื้อง
e-mail: rapee.boo@mahidol.ac.th

 ศาสตราจารย์ ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล
e-mail: jonggonnee.wat@mahidol.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์
e-mail: tanakorn.oso@mahidol.ac.th

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์
e-mail: wannapong.tri@mahidol.ac.th

 

ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
e-mail: nuttaphon.onp@mahidol.ac.th

ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข
e-mail: napassorn.pun@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกนก บุญวงษ์
e-mail: kornkanok.bun@mahidol.ac.th
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ ณัฐวุฒิ
e-mail: narin.nut@mahidol.ac.th

ดร. นพ.พรรษกร ตันรัตนะ
e-mail: pansakorn.tan@mahidol.ac.th

นายคำรณ โชธนะโชติ
e-mail: khamron.cho@mahidol.ac.th