โครงสร้างองค์กร

 

รศ.ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน
รองคณบดี
kanyaratt.sup@mahidol.ac.th

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

 

กำกับ ดูแล

พันธกิจด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์

อย่างบูรณาการร่วมกับคณบดี

 


นันทินี กลิ่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
nontinee.kli@mahidol.ac.th

1. กำกับดูแลงาน และการบริหารจัดการตามตำแหน่งรักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา
2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผล เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่วนงาน
4. รายงานสรุปการใช้งบประมาณทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย
5. ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้แก่ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา

 


ธันวา เจริญศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thanva.cha@mahidol.ac.th

1. การวิเคราะห์ที่มา แนวโน้มและทิศทางของเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
2. จัดทำรายงานสรุปการใช้งบประมาณทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย
3. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

4. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผล เงินรายได้ส่วนงาน และเงินงบประมาณแผ่นดิน
5. จัดทำแผนจำนวนการรับนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่และรายงานผล ปีการศึกษา 2560
6. จัดทำข้อมูลประกอบการสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณให้แก่ภาควิชา/ศูนย์/กลุ่มสาขาวิชา
7. ประสานงานกับงาน / ภาควิชา เพื่อให้และขอรับข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา