ข้อมูลจากสำนักงบประมาณ

นโยบายรัฐบาล

นโยบายประเทศ (Thailand 4.0)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กระบวนการจัดทำและการบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2562

 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (การฝึกอบรม สัมมนา, การโฆษณา ประชาสัมพันธ์, การจ้างที่ปรึกษา, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ)