sciex2021

SciEx2021

The 22nd Science Project Exhibition: นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22

28 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

sciex2020
sciex2020
sciex2020
sciex2020
sciex2020

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้ผู้สนใจในวิทยาศาสตร์ทุกสาขาให้มีความตื่นตัวในวิทยาศาสตร์และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ในวิทยาการต่างสาขานอกเหนือสาขาตนเอง
 • ได้แสดงความสามารถในการวิจัยอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดผลงานสู่สังคม
 • เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน/นักศึกษารุ่นหลังให้เรียนรู้ และทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
 • เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันต่างๆ
 • สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้นำทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา
รูปแบบนิทรรศการ
 • การบรรยาย/เสวนา ในวงการวิทยาศาสตร์ ในสาขาต่างๆ
 • การบรรยายและการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย ของ นักศึกษา ปี 4 และนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ
 • กิจกรรมประกอบนิทรรศการรูปแบบต่าง ๆ
ผู้เสนอผลงานต้องทำอะไรบ้าง
 • นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ปี 4 และผู้เสนอผลงาน ส่งบทคัดย่อ ที่อาจารย์ผู้ประสานงานของภาควิชา
 • ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมโปสเตอร์โดยเลือกรูปแบบได้อิสระตามขนาดบอร์ดที่กำหนดให้
 • ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบรรยาย (15 นาที )
ผู้เสนอผลงานได้ประโยชน์อะไรบ้าง
 • ผู้เสนอผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการร่วมกิจกรรมวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเป็น ผู้เสนอผลงานบรรยายดีเด่น จะได้รับโล่พร้อมรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 • ผู้ได้คะแนนจากผู้เข้าร่วมงานสูงสุดเป็น ผู้เสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น จะได้รับรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้เข้าชมนิทรรศการมีใครบ้าง
 • นักศึกษาและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นิสิต นักศึกษา และ อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
sciex2020 sciex2020 sciex2020

คณะทำงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22 (PDF)


Plenary Talk / Short Talk

เวลา รายละเอียดกิจกรรม

13.00 – 14.00 น.

Plenary Session I
การบรรยาย โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 โครงงาน
(นำเสนอโครงงานละ 10 นาที + ถามตอบ 4 นาที)

 1. นักศึกษาจากสาขา พฤกษศาสตร์
 2. นักศึกษาจากสาขา วิทยาศาสตร์การเกษตร
 3. นักศึกษาจากสาขา เทคโนโลยีชีภาพ
 4. นักศึกษาจากสาขา วัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ

16.05 – 17.05 น.

Plenary Session II
การบรรยาย โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 โครงงาน
(นำเสนอโครงงานละ 10 นาที + ถามตอบ 4 นาที)

 1. นักศึกษาจากสาขา คณิตศาสตร์
 2. นักศึกษาจากสาขา ฟิสิกส์
 3. นักศึกษาจากสาขา เคมี
 4. นักศึกษาจากสาขา ชีววิทยา

ดาวน์โหลด ลำดับการนำเสนอ Plenary Talk (pdf)

Short Talk I (โปสเตอร์เลขคี่)
เวลา 10.05 – 10.50 น. (นำเสนอโครงงานละ 3 นาที)

1. CH-03 (Short Talk) Inkarat Atirojwanich
2. BE-03 (Short Talk) Neen Phan-udom
3. BT-05 (Short Talk) Sukontaros Naksathit
4. PY-03 (Short Talk) Tarudee Autaijaratrasmee
5. BM-01 (Short Talk) Jutharat Ariyadamrongkwan
6. BI-03 (Short Talk) Pattanai Konpetch
7. CH-05 (Short Talk) Kasamapol Sontichai
8. GS-01 (Short Talk) Poompat Peerasarn
9. BT-03 (Short Talk) Tareesear Sae-see
10. FT-01 (Short Talk) Paramaporn Banyatnopparat
Wilawan Manopwisetjaroen
11. MA-03 (Short Talk) Vachirawit Pepatang

Short Talk II (โปสเตอร์เลขคู่)
เวลา 14.05 – 14.50 น. (นำเสนอโครงงานละ 3 นาที)

1. BT-02 (Short Talk) Monthira Rattanatayarom
2. PL-02 (Short Talk) Manita Watanachariya
3. CH-02 (Short Talk) Kanrawee Dechdang
4. BI-02 (Short Talk) Nithi Tantivitayapitak
5. MA-02 (Short Talk) Narongrid Seesawad
6. BE-02 (Short Talk) Nutchapon Chaiwanich
7. CH-06 (Short Talk) Theerapat Chokwichitkul
8. IN-02 (Short Talk) Sutamas Satthong
9. AG-02 (Short Talk) Prakaydao Pakwongthong
10. CH-04 (Short Talk) Atitiya Namphonsane
11. CB-10 (Short Talk) Sasiwimol Inthawong
12. BT-04 (Short Talk) Nutnicha Nisarat

ดาวน์โหลด ลำดับการนำเสนอ Short Talk (pdf)


Poster Presentation

การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  

กำหนดให้นักศึกษาที่นำเสนอผลงานใช้โปสเตอร์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์ ขนาด A0 (84.1 x 118.9 cm) เนื้อหาในโปสเตอร์ควรประกอบด้วย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง อภิปรายและสรุปผล รวมทั้งต้องมีป้ายชื่อผู้วิจัย ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาที่สังกัดและหน่วยงานผู้ให้ทุนด้วยหากเป็นนักศึกษาทุน

Abstract Template   ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ

ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์

Poster Session

ขั้นตอนในการเข้าห้องนำเสนอโปสเตอร์

ขั้นตอนในการเข้าห้องนำเสนอโปสเตอร์

ขั้นตอนในการออกจากห้องนำเสนอโปสเตอร์

ขั้นตอนในการออกจากห้องนำเสนอโปสเตอร์


กำหนดการ

SciEx2021: The 22nd Science Project Exhibition: นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
Online Exhibition: Cisco Webex

 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.15 08 . 35 น . เข้าห้องประชุมวิชาการ (ห้องหลัก)
Meeting link: https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=ma3428cc4ae8db3673795c49b4c2c13eb

Meeting number: 158 924 5912
Password: 1234
08.40 08.55 น . พิธิเปิดและกล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
09.00 10.00 น . บรรยายพิเศษ “เส้นทางอาชีพการเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต"
โดย ดร .วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
10.0 5 10.50 น . Short Talk I จำนวน 1 1 โครงงาน (นำเสนอโครงงานละ 3 นาที )
(นำเสนอที่ห้องหลัก)
10.50 11.00 น . พัก
11.00 12.00 น .

Poster Session I การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (โปสเตอร์เลขคี่)
แยกเข้าตามห้องย่อย
กรรมการสัมภาษณ์ให้คะแนน

Poster Session

12.00 13.00 น . พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 14.00 น . Plenary Session I (นำเสนอห้องหลัก)
การบรรยาย โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 โครงงาน
(นำเสนอโครงงานละ 10 นาที + ถามตอบ 4 นาที )
 1. นักศึกษาจากสาขา พฤกษศาสตร์
 2. นักศึกษาจากสาขา วิทยาศาสตร์การเกษตร
 3. นักศึกษาจากสาขา เทคโนโลยีชีภาพ
 4. นักศึกษาจากสาขา วัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ
14.05 14.50 น . Short Talk II จำนวน 1 2 โครงงาน (โครงงานละ 3 นาที )           
(นำเสนอที่ห้องหลัก)
14.50 - 15.00 น. พัก
15.00 16.00 น .

Poster Session II การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (โปสเตอร์เลขคู่)
แยกเข้าตามห้องย่อย
กรรมการสัมภาษณ์และให้คะแนน

Poster Session

16.05 - 17.05 น. Plenary Session II (นำเสนอที่ห้องหลัก)
การบรรยาย โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 โครงงาน
(นำเสนอโครงงานละ 10 นาที + ถามตอบ 4 นาที )
 1. นักศึกษาจากสาขา คณิตศาสตร์
 2. นักศึกษาจากสาขา ฟิสิกส์
 3. นักศึกษาจากสาขา เคมี
 4. นักศึกษาจากสาขา ชีววิทยา
17.10 - 17.40 น. ประกาศผลรางวัลและพิธีปิด

 

 


ลงทะเบียนออนไลน์

ขออภัยในความไม่สะดวก
เนื่องจากปิดรับลงทะเบียนแล้ว


Contact

งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143

SC Map
SC Map