กำหนดการจัดงาน

กำหนดการนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

08.15 – 08.45 น.

ลงทะเบียนบริเวณอาคารบรรยายรวม (ตึกกลม)

08.45 – 09.00 น.

พิธิเปิดและกล่าวต้อนรับ โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
(ห้อง L-01)

09.00 – 10.00 น.

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง "โอกาสทางธุรกิจบนความหลากหลายของงานวิจัยด้านฟิสิกส์พลาสมา"  โดย รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ แดงติ๊บ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   (ห้อง L-01)

10.00 – 10.45 น.

Short Talk I (โปสเตอร์เลขคี่) จำนวน 10 โครงงาน โครงงานละ 3 นาที
(ห้อง L-01)

10.45 – 11.00 น.

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม (ใช้คูปองแลก)

11.00 – 12.00 น.

Poster Session I (บริเวณตึกกลมและทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (โปสเตอร์เลขคี่)
นักศึกษาเจ้าของผลงานยืนประจำบอร์ด/กรรมการสัมภาษณ์และให้คะแนน

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.45 น.

Plenary Session I (ห้อง L-01)
การบรรยาย โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 โครงงาน
(นำเสนอโครงงานละ 10 นาที + ถามตอบ 5 นาที)

  1. นักศึกษาจากสาขาพฤกษศาสตร์

  2. นักศึกษาจากสาขาฟิสิกส์

  3. นักศึกษาจากสาขาธรณีศาสตร์

13.45 – 14.30 น.

Short Talk II (โปสเตอร์เลขคู่) จำนวน 10 โครงงาน โครงงานละ 3 นาที
(ห้อง L-01)

14.30 – 14.45 น.

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม (ใช้คูปองแลก)

เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

14.45 – 15.45 น.

Poster Session II (บริเวณตึกกลมและทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (โปสเตอร์เลขคู่)
นักศึกษาเจ้าของผลงานยืนประจำบอร์ด/กรรมการสัมภาษณ์และให้คะแนน

15.45 – 16.45 น.

Plenary Session II (ห้อง L-01)
การบรรยาย โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 โครงงาน
(นำเสนอโครงงานละ 10 นาที + ถามตอบ 5 นาที)

  1. นักศึกษาจากสาขาเคมี

  2. นักศึกษาจากสาขาคณิตศาสตร์

  3. นักศึกษาจากสาขาชีววิทยา

  4. นักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

16.45 – 17.05 น.

นำเสนอภาพบรรยากาศงานนิทรรศการโครงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19 (ห้อง L-01)

17.05 – 17.35 น.

พิธีมอบเกียรติบัตร/รางวัล และพิธีปิด (ห้อง L-01)