วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้ผู้สนใจในวิทยาศาสตร์ทุกสาขาให้
 • มีความตื่นตัวในวิทยาศาสตร์และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ในวิทยาการต่างสาขานอกเหนือสาขาตนเอง
 • ได้แสดงความสามารถในการวิจัยอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดผลงานสู่สังคม
 • เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน/นักศึกษารุ่นหลังให้เรียนรู้ และทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
 • เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันต่างๆ
 • สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้นำทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา

 

รูปแบบนิทรรศการ

 • การบรรยาย/เสวนา ในวงการวิทยาศาสตร์ ในสาขาต่างๆ
 • การบรรยายและการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย ของ นศ. ปี 4 และนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ
 • กิจกรรมประกอบนิทรรศการรูปแบบต่างๆ

ผู้เสนอผลงานต้องทำอะไรบ้าง

 • นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ปี 4 และผู้เสนอผลงาน ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ที่อาจารย์ผู้ประสานงานของภาควิชา
 • ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมโปสเตอร์โดยเลือกรูปแบบได้อิสระตามขนาดบอร์ดที่กำหนดให้
 • ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบรรยาย (15 นาที )

ผู้เสนอผลงานได้ประโยชน์อะไรบ้าง

 • ผู้เสนอผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการร่วมกิจกรรมวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเป็น ผู้เสนอผลงานบรรยายดีเด่น จะได้รับโล่พร้อมรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 • ผู้ได้คะแนนจากผู้เข้าร่วมงานสูงสุดเป็น ผู้เสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น จะได้รับรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

 

ผู้เข้าชมนิทรรศการมีใครบ้าง

 • นักศึกษาและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล นิสิต นักศึกษา และ อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์