กำหนดการจัดงาน

นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18: SciEx2017

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

08.15 – 08.45 น.

ลงทะเบียนบริเวณอาคารบรรยายรวม (ตึกกลม)

08.45 – 09.00 น.

พิธิเปิดและกล่าวต้อนรับ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ห้อง L-01)

09.00 – 10.00 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของรัชกาลที่ 9 กับการพัฒนาประเทศ”

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

(ห้อง L-01)

10.00 – 10.45 น.

Short Talk I (โปสเตอร์เลขคี่) จำนวน 10 โครงงาน โครงงานละ 3 นาที
(ห้อง L-01)

10.45 – 11.00 น.

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม (ใช้คูปองแลก)

11.00 – 12.00 น.

Poster Session I (บริเวณตึกกลมและทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (โปสเตอร์เลขคี่)
นักศึกษาเจ้าของผลงานยืนประจำบอร์ด/กรรมการสัมภาษณ์และให้คะแนน

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (สำหรับคณะกรรมการและนักศึกษาช่วยงาน)

13.00 – 13.45 น.

Plenary Session I (ห้อง L-01)
การบรรยาย โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 โครงงาน
(นำเสนอโครงงานละ 10 นาที + ถามตอบ 5 นาที)

  1. นักศึกษาจากสาขาคณิตศาสตร์
  2. นักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
  3. นักศึกษาจากสาขาฟิสิกส์

13.45 – 14.30 น.

Short Talk II (โปสเตอร์เลขคู่) จำนวน 10 โครงงาน โครงงานละ 3 นาที
(ห้อง L-01)

14.30 – 14.45 น.

อาหารว่าง/เครื่องดื่ม (ใช้คูปองแลก)

14.45 – 15.45 น.

Poster Session II (บริเวณตึกกลมและทางเดินซุ้มเฟื่องฟ้า)
การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (โปสเตอร์เลขคู่)
นักศึกษาเจ้าของผลงานยืนประจำบอร์ด/กรรมการสัมภาษณ์และให้คะแนน

15.45 – 16.45 น.

Plenary Session II (ห้อง L-01)
การบรรยาย โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 4 โครงงาน
(นำเสนอโครงงานละ 10 นาที + ถามตอบ 5 นาที)

  1. นักศึกษาจากสาขาพฤกษศาสตร์
  2. นักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
  3. นักศึกษาจากสาขาชีววิทยา
  4. นักศึกษาจากสาขาเคมี

16.45 – 17.05 น.

นำเสนอภาพบรรยากาศงานนิทรรศการโครงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18         
(ห้อง L-01)

17.05 – 17.35 น.

พิธีมอบเกียรติบัตร/รางวัล และพิธีปิด (ห้อง L-01)

 

กำหนดการจัดงาน (.pdf)