วัตถุประสงค์

 เพื่อกระตุ้นให้ผู้สนใจในวิทยาศาสตร์ทุกสาขาให้
   มีความตื่นตัวในวิทยาศาสตร์และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ในวิทยาการต่างสาขานอกเหนือสาขาตนเอง
   ได้แสดงความสามารถในการวิจัยอย่างเต็ม ประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดผลงานสู่สังคม
   เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน/นักศึกษารุ่นหลังให้เรียนรู้ และทำงานด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ

 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันต่างๆ

 สร้างชื่อเสียงให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้นำทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา

 

 

 

รูปแบบนิทรรศการ

 การบรรยาย/เสวนา ในวงการวิทยาศาสตร์ ในสาขาต่างๆ
 การบรรยายและการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย ของ นศ. ปี 4 และนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ
 กิจกรรมประกอบนิทรรศการรูปแบบต่างๆ

 

ผู้เสนอผลงานต้องทำอะไรบ้าง

 นักศึกษาวิทยาศาสตร์ ปี 4 และผู้เสนอผลงาน ส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ที่อาจารย์ผู้ประสานงานของภาควิชา
 ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมโปสเตอร์โดยเลือกรูปแบบได้อิสระตามขนาดบอร์ดที่กำหนดให้
 ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการบรรยาย (15 นาที )

 

ผู้เสนอผลงานได้ประโยชน์อะไรบ้าง

 ผู้เสนอผลงานทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการร่วมกิจกรรมวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเป็น ผู้เสนอผลงานบรรยายดีเด่น จะได้รับโล่พร้อมรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ
 ผู้ได้คะแนนจากผู้เข้าร่วมงานสูงสุดเป็น ผู้เสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น จะได้รับรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

 

 

 

ผู้เข้าชมนิทรรศการมีใครบ้าง

 นักศึกษาและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล นิสิต นักศึกษา และ อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
 บุคคลทั่วไปที่สนใจความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์