The 18th Science Project Exhibition : นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18: SciEx2017

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

http://science.mahidol.ac.th/sciex2017

 

การติดโปสเตอร์/การลงไฟล์ข้อมูลและการซ้อมนำเสนอผลงาน
                  
1. นักศึกษาต้องติดโปสเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น โดยสามารถเริ่มติดได้ ในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และนำโปสเตอร์ออกหลังจากเสร็จงานแล้ว
2. นักศึกษาที่นำเสนอผลงานในช่วง Plenary Session และ Short Talk ให้นำไฟล์ข้อมูลไปลงใน 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. (ตรงต่อเวลา) พร้อมกับซ้อมการนำเสนอผลงานโดยจะมีตัวแทนกรรมการจัดงานเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน

  • Plenary Session ซ้อมการนำเสนอที่ห้อง L-02
  • Short Talk ซ้อมการนำเสนอที่ห้อง L-03

 และเมื่อเสร็จการซ้อมนำเสนอผลงานแล้วทางงานการศึกษาจะย้ายไฟล์ทั้งหมดไปไว้ที่ห้อง L-01

Plenary Talk

นายนรุตม์ เหล่านิพนธ์      

ภาควิชา : ชีววิทยา

หัวข้องานวิจัย : คุณสมบัติการต้านมะเร็งของสารสกัดจากเมล็ดบัวบา (Nymphoides indica) ในเซลล์มะเร็งตับ (HepG2) และเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี (RMCCA-1) The anti-cancer effects of Nymphoides indica seed extract on hepatocellular carcinoma (HepG2 cell line) and cholangiocarcionoma (RMCCA-1 cell line)

Curriculum Vitae ]


นายวริทธิ์ธร ธนกาญจน์

ภาควิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาผลของเปปไทด์ต้านจุลชีพของ Paenibacillus alvei ในการสร้างไบโอฟิล์มของจุลินทรีย์ก่อโรคพืช (EFFECT OF ANTIMICROBIAL PEPTIDE FROM  PAENIBACILLUS ALVEI ON BIOFILM FORMATION IN BACTERIAL PHYTO-PATHOGENS)

Curriculum Vitae ]


นาวสาวพิมลรัตน์ มิตตานนท์สกุล

ภาควิชา : เคมี

หัวข้องานวิจัย : การเพิ่มความเสถียรของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์โดยใช้อนุพันธ์ของกรดอะมิโน

Curriculum Vitae ]


นายธีรพัฒน์ บุญญเศรษฐกุล

ภาควิชา : เทคโนโลยีการอาหาร

หัวข้องานวิจัย : การผลิตแป้งทนย่อยจากแป้งสตาร์ชสาคูโดยการตัดกิ่งด้วยเอนไซม์พอลลูลาเนสร่วมกับการปรับรอบอุณหภูมิและการนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตหมั่นโถว (Production of resistant starch from sago starch using a combined method of pullulanase-debranching and temperature-cycling treatments and its application in Mantou production)

Curriculum Vitae ]


นางสาวธารณา ยศประกอบ

ภาควิชา : คณิตศาสตร์

หัวข้องานวิจัย : The Study of Chloride Penetration in a Concrete Structure with Randomly Distributed Aggregates Using Mathematical Modeling Approaches

Curriculum Vitae ]


นายนัฐพงษ์ จิตรจักร

ภาควิชา : พฤกษศาสตร์

หัวข้องานวิจัย : Species delimitation of some Argyreia (Convolvulaceae) using phenetic analyses: insights from leaf anatomical data reveal a new species

Curriculum Vitae ]


นายปวริศ ศิริพยัคฆ์

ภาควิชา : ฟิสิกส์

หัวข้องานวิจัย : Development of the first law of thermodynamics conceptual survey

Curriculum Vitae ]


การเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  

กำหนดให้นักศึกษาที่นำเสนอผลงานใช้โปสเตอร์ตามมาตรฐานสิ่งพิมพ์ ขนาด A0 (84.1 x 118.9 cm) เนื้อหาในโปสเตอร์ควรประกอบด้วย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง ผลการทดลอง อภิปรายและสรุปผล รวมทั้งต้องมีป้ายชื่อผู้วิจัย ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาที่สังกัดและหน่วยงานผู้ให้ทุนด้วยหากเป็นนักศึกษาทุน
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย https://www.mahidol.ac.th/th/Corporate-Identity2.htm
ตราสัญลักษณ์ ทุนเรียนดีวิทย์ http://www.mua.go.th/ohec/logoohec.html
ตราสัญลักษณ์ทุน พสวท http://www.ipst.ac.th/index.php/ipst/about-ipst/2017-03-24-07-20-07

 

abstract template | ตัวอย่างการเขียน abstract

Download LOGO (เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น)