ขอบเขตและกำหนดการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่งานตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนระยะยาว 2563-2564 และแผนการตรวจสอบประจำปี 2563 จากคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกำหนดการและขอบเขตดังเอกสารแนบ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการพัฒนากระบวนการควบคุมครุภัณฑ์ร่วมกัน”

งานตรวจสอบภายในจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการควบคุมครุภัณฑ์ร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม K102 จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ข้อผิดพลาดในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันและหาแนวทางการพัฒนากระบวนการควบคุมครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ          เอกสารประกอบการอบรม