ขั้นตอน/แบบฟอร์ม หน่วยธุรการและสวัสดิการ

general1

 

แบบฟอร์ม
*แบบฟอร์มยืมเงินสวัสดิการ
>> แบบฟอร์มยืมเงินสวัสดิการประเภทไม่เสียดอกเบี้ย
>> แบบฟอร์มยืมเงินสวัสดิการประเภทพิเศษ
*สัญญายืมเงินสวัสดิการ
>> สัญญายืมเงินสวัสดิการประเภทไม่เสียดอกเบี้ย
>> สัญญายืมเงินสวัสดิการประเภทพิเศษ

>> ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
>> ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ 7223)
>> คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7100)
>> แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ