กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ หน่วยธุรการและสวัสดิการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินสวัสดิการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินสวัสดิการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565 (สวัสดิการประเภทไม่เสียดอกเบี้ย)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติงานกรณีประสบอุบัติภัย พ.ศ.2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล พ.ศ.2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินสวัสดิการสงเคราะห์ พ.ศ.2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินสวัสดิการสนับสนุนชมรมต่างๆ พ.ศ.2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแสดงความยินดี พ.ศ.2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานขับรถรับส่งผู้ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือตัดชุดเบลเซอร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เงินสวัสดิการ ค่ายานพาหนะ แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และรางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ลาออก โอน ย้าย เกษียณอายุงาน ไม่ต่อสัญญาว่าจ้าง หรือถึงแก่กรรม พ.ศ.2562