ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ผู้บริหารและบุคลากรงานการศึกษา

 

         


รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา

โทรศัพท์: 02-201-5005
e-mail: kittisak.yok@mahidol.ac.th

 


         หัวหน้างานการศึกษา

คุณณัฐพล แนวจำปา

โทรศัพท์: 02-201-5053
e-mail: natapol.nea@mahidol.ac.th


หน่วยบริการการศึกษา
         นักวิชาการศึกษา
คุณจันศนีย์ ฉิมงาม

โทรศัพท์: 02-201-5054
e-mail: jansanee.chi@mahidol.ac.th


          พนักงานธุรการ

คุณบุสบา ขุนศรี

โทรศัพท์: 02-201-5052


หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและโครงการพิเศษ
          นักวิชาการศึกษา
คุณทิชา เชิดผล

โทรศัพท์: 02-201-5054
e-mail: ticha.che@mahidol.ac.th


          นักวิชาการศึกษา

คุณหทัยมาศ ศรีชมภู

โทรศัพท์: 02-201-5053
e-mail: hathaimas.sri@mahidol.ac.th          นักวิชาการศึกษา

คุณเกศสุดา เทพยศ

โทรศัพท์: 02-201-5050
e-mail: ketsuda.tap@mahidol.ac.thหน่วยหลักสูตรปริญญาตรี
          นักวิชาการศึกษา

คุณสายพิณ ทองพัด

โทรศัพท์: 02-201-5052
e-mail: saipin.non@mahidol.ac.th          นักวิชาการศึกษา

คุณวรพักตร ก่อสันติมุกขัง

โทรศัพท์: 02-201-5052
e-mail: warapak.kor@mahidol.ac.thหน่วยผลิตเอกสาร  
          นายช่างเทคนิค

คุณวสันต์ เสาะไธสง

โทรศัพท์: 02-201-5055
e-mail: vasan.soh@mahidol.ac.th          พนักงานอัดสำเนา
คุณอนุรักษ์ มีจำรัส

โทรศัพท์: 02-201-5055
e-mail: samruay.mee@mahidol.ac.th          พนักงานอัดสำเนา
คุณอำพร เทียมทอง

โทรศัพท์: 02-201-5055
e-mail: amphon.tha@mahidol.ac.th

 

      

    

    

    

    

    

     

    

   
     
    

    

     

           

           

           


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143