ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ภาควิชาในระดับปริญญาตรี


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับปริญญาตรี ประกอบไปด้วย 6 ภาควิชา


ภาควิชาคณิตศาสตร์

www.sc.mahidol.ac.th/scma


ภาควิชาเคมี

www.sc.mahidol.ac.th/scch


ภาควิชาชีววิทยา

www.sc.mahidol.ac.th/scbi


ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

www.sc.mahidol.ac.th/scbt


ภาควิชาพฤกษศาสตร์

www.sc.mahidol.ac.th/scpl


ภาควิชาฟิสิกส์

www.sc.mahidol.ac.th/scpy


ภาควิชาคณิตศาสตร์     

          ภาควิชาคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ) อีกทั้งให้บริการสอน
วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ให้แก่นักศึกษาปี 1 และ 2 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

          หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์นั้น มุ่งให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ได้มาตรฐานโลก พร้อมทั้งมีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และความรู้ทั่วไป อันจะนำไปสู่บัณฑิตที่มีความรู้รอบด้านและมีความคล่องตัว
ในการประยุกต์ใช้วิชาที่เรียนมา

           หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรนี้จะทำให้บัณฑิต
เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญ ทางด้านการวิเคราะห์ระบบเพื่อความมั่นคง และปลอดภัยทาง
ด้านเศรษฐกิจการเงินของสังคม โดยมีบทบาทเห็นได้ชัดในงานบริการทางการเงิน รวมถึงบริษัทประกันภัย
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการลงทุน และ กองทุนบำนาญ

          หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และหลักสุตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์นั้น มีการทำวิจัยเพื่อนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานวิจัยของ
ภาคคณิตศาสตร์  อาทิ การวิจัยด้าน Nonlinear Systems และ Modelling ซึ่งเป็นการใช้ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ เพื่อจำลองปรากฎการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านชีวภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ยังมีโครงงานวิจัยเกี่ยวกับ
ตัวแบบเชิงสถิติ โดยใช้ Multivariate Methods และ/หรือ Generalized Linear Models ทั้งยังมีงานวิจัยทางด้าน
Computational Mathematics ซึ่งล้วนมีผลงานในระดับแนวหน้า

ภาควิชาเคมี

          ภาควิชาเคมีเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเคมี ปริญญาโทและปริญญาเอก ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่
เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ ฟิสิกส์เชิงเคมี วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ และเคมีวิเคราะห์ - เคมีอนินทรีย์ โดยเน้น
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการวิจัยอย่างจริงจัง มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ คณาจารย์หลายท่านในภาควิชาได้รับรางวัลทั้งในด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัย จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
          ภาควิชาเคมีมีงานวิจัยที่น่าสนใจในหลายด้าน อาทิ งานวิจัยเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยทำการสกัด
และแยกสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรและจุลินทรีย์ ซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบยาชนิดใหม่ๆ ในการรักษาโรค ทำการค้นคว้าและศึกษาปฏิกิริยาใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการสังเคราะห์และปรับปรุงสารอนุพันธ์ ทำการศึกษา
และปรับเปลี่ยนสมบัติและลักษณะของวัสดุจำพวกพอลิเมอร์ ผลึกเหลว เซรามิกส์ชั้นสูง และอื่น ๆ ให้มีคุณสมบัติดีขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ในการใช้งานต่อไป มีงานวิจัยด้านเคมีทฤษฎี ในด้านจลนศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อย และสารต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการพัฒนา
เทคนิควิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
          ภาควิชาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งทฤษฎี และภาคปฏิบัติ การฝึกและการดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ภาควิชาชีววิทยา

           ชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาโครงสร้างการทำงานและการดำรงชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ทั้งพืชและสัตว์ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ และโครงสร้างระบบอวัยวะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนั้นยังมีการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของระบบนิเวศ ผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น
           ภาควิชาชีววิทยาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาชีววิทยา และในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิต 
เป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ที่มีประสบการณ์ในการคิดสร้างสรรค์งานชีววิทยาระดับพื้นฐานและชีววิทยาประยุกต์
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ของภาควิชาชีววิทยาครอบคลุมหลายสาขา เช่น ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
และพันธุศาสตร์ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและสัตว์น้ำ ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและนิเวศวิทยา ชีววิทยา
และมลภาวะ ปรสิตวิทยา สังขวิทยา และกีฏวิทยาทางการแพทย์ เป็นต้น

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

           เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นสาขาวิชาที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ เช่น ชีววิทยา
เคมี จุลชีววิทยา พันธุวิศวกรรม และชีวเคมี มาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ด้านวิศวกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรรม
ขบวนการ และวิศวกรรมเคมี เพื่อศึกษาค้นคว้า และวิจัยสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณประโยชน์และมูลค่าที่สูงขึ้น จากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ            นอกจากจะมีการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้ว จะเน้นหนักทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับวิชาเฉพาะด้านต่างๆ ที่จำเป็นของเทคโนโลยีชีวภาพ นักศึกษาจะมีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติในหน่วยงานวิจัย
และโรงงานอุตสาหกรรมจริง ทั้งในการเรียนภาคปกติและการฝึกงานภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งภาควิชามีหลักสูตรจนถึงระดับปริญญาเอก
          งานวิจัยในภาควิชา มีทั้งระดับห้องปฏิบัติการ และระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยแบ่งออกเป็น 5 สาขากลุ่มวิจัย
คือ วิศวกรรม ชีวเคมีและเทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร พันธุวิศวกรรม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

ภาควิชาพฤกษศาสตร์

          พืชมีความหลากหลายราว 250,000 ชนิด พืชสามารถขึ้นได้แทบทุกแห่งบนพื้นโลก ตั้งแต่เขตหนาว
จนถึงในน้ำพุร้อนและทะเลทราย พืชให้ปัจจัยหลักทั้งสี่คืออาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค รวมทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์อีกหลายอย่าง พืชเป็นผู้ผลิตก๊าซอ๊อกซิเจนที่สิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด ใช้ในการหายใจ มีเรื่องน่าเรียนรู้อีกมากมายเกี่ยวกับพืชที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ทั้งเรื่องพื้นฐานที่สำคัญ เช่น โครงสร้างภายนอก
และภายในพืช การตั้งชื่อและจัดกลุ่มพืช การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของพืชกับสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นพฤกษศาสตร์ประยุกต์ เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การตรวจสอบและสกัดสารเคมีจากพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
การศึกษาชีวโมเลกุลของพืช การศึกษาเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน รวมไปถึงศาสตร์เพื่อการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เรียกว่าพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ภาควิชาพฤกษศาสตร์สนับสนุนให้นักศึกษาเลือกโครงการวิจัย ตามที่ตนเองสนใจและมีความถนัด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
           นอกจากนี้ภาควิชาพฤกษศาสตร์ยังให้บริการเผยแพร่ข้อมูล และจัดอบรมให้ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ในสาขาพฤกษศาสตร์แก่ผู้ที่สนใจ

ภาควิชาฟิสิกส์

           ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร พลังงาน การเคลื่อนที่ การแปลงรูประหว่างพลังงานกับพลังงาน
และพลังงานกับสสาร อัตกิริยาระหว่างพลังงานกับพลังงาน และพลังงานกับสสาร วิชาฟิสิกส์ครอบคลุมกฎเกณฑ์
ของปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างกว้างขวาง สาขาของวิชานี้ได้แก่ กลศาสตร์คลาสสิก ทฤษฎีไฟฟ้าแม่เหล็ก
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม และฟิสิกส์เชิงสถิติ เราสามารถนำความรู้จากสาขาวิชาเหล่านี้ มาผสมผสานกัน
เป็นความรู้ในสาขาย่อยต่างๆ อาทิเช่น ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ธรณีฟิสิกส์ ฟิสิกส์การแพทย์ ฟิสิกส์เชิงชีวะ และอื่น ๆ
อีกมากมาย ซึ่งทั้งความรู้ฟิสิกส์พื้นฐานและประยุกต์เหล่านี้ ได้มีผลต่อมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดทั้งในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต
          หลักสูตรฟิสิกส์ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นั้นจัดได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เข้มข้น
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ในระดับปริญญาตรีซึ่งเน้นวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เราสอนให้รู้จักคิดในหลายๆ ทิศทาง คิดอย่าง
มีหลักเกณฑ์ รู้และเข้าใจความเชื่อมโยงของปัญหาต่างๆ ในวิชาฟิสิกส์ และฝึกฝนการประยุกต์ใช้ความรู้ฟิสิกส์ใน
ชีวิตประจำวัน นอกจากความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์แล้ว ภาควิชาฯ ยังปูพื้นฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งฟิสิกส์ประยุกต์อื้น ๆ ด้วย ในระดับปริญญาโทนั้น ภาควิชาฯ เน้นที่การทำการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ และการประยุกต์เอาความรู้ทางฟิสิกส์ที่มีอยู่ มาใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับประเทศไทย
          งานวิจัยทางฟิสิกส์ในภาควิชาฯ แบ่งออกเป็นหลายสาขา ได้แก่ การวิจัยทางด้านสารกึ่งตัวนำ เลเซอร์
Holography, Nanotechnology, Soliton, Chaos, Fractal, Nonlinear Systems, Neural Network, Astrophysics,
Geophysics, Biological and Medical Applications, Optical Fiber Sensors รวมทั้งการวิจัยเชิงตัวเลข
(Numerical Methods and Computational Physics) ในหลายสาขา เช่น Simulation ของโครงสร้างและปฏิกิริยาเคมี ทางด้านการแพทย์ และการศึกษาแบบจำลองของการเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโลก การแก้ปัญหา Inverse Problem นอกจากนี้แล้วยังมีงานวิจัยทางด้านฟิสิกส์การศึกษา และการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางฟิสิกส์
 

    

    

    

    

     

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143