ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ให้คำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ (คลิ๊ก)


วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ผศ.ดร. จิรกุล สุจริตกุล (สถิติ)
ภาควิชาคณิตศาสตร์

Meeting link : https://mahidol.webex.com/meet/jirakul.sut
Meeting number : -
Password : -

ผศ.ดร.อุมาพร นันตาปลูก
ภาควิชาคณิตศาสตร์

Meeting link : https://mahidol.webex.com/meet/umaporn.nun
Meeting number : -
Password : -

อ.ดร.รู้ธ จ. สกุลคู
ภาควิชาคณิตศาสตร์

Meeting link : https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf2cf483332866be6103f24624f983fa0
Meeting number : 158 589 6390
Password : MATH

รศ.ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
ภาควิชาเคมี

Meeting link : https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf58dd8884ae5cec5aa1c960e313ef9fd
Meeting number : 158 495 9064
Password : 9iJdhwK2pb3

รศ.ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
ภาควิชาเคมี

Meeting link : https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mf58dd8884ae5cec5aa1c960e313ef9fd
Meeting number : 158 495 9064
Password : 9iJdhwK2pb3

อ.ดร.นภัทร รัตน์นราทร
ภาควิชาชีววิทยา

Meeting link : https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mc0cbe1df2900eef90fe302f5a70bfb7e
Meeting number : 158 912 0047
Password : 1234 

                                    

    

    

    

    

    

    

     

    

   

   
     
    

    

   

   
 
     

     

    

     

           

           

                                                            visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143