ร่วมใจบริการ สร้างสรรค์การศึกษา

พัฒนากิจกรรม
 

ตารางสอน/ตารางสอบ/ห้องสอบ


ตารางสอน ปีการศึกษา 2564
แผนการศึกษาปี 1
ตารางสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ศาลายา
ตารางสอนภาคต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พญาไท
ตารางสอนภาคต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พญาไท (รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)


ตารางสอน ปีการศึกษา 2563
ตารางสอนภาคต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศาลายา
ตารางสอนภาคต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศาลายา
ตารางสอนภาคต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พญาไท (ฉบับแก้ไข )

ตารางสอนภาคต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พญาไท (รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) (ฉบับแก้ไข)

ตารางสอนภาคปลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศาลายา
ตารางสอนภาคปลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศาลายา
ตารางสอนภาคปลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พญาไท
ตารางสอนภาคปลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 พญาไท (รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

ตารางสอน ปีการศึกษา 2562

ตารางสอนภาคต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศาลายา
ตารางสอนภาคต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศาลายา
ตารางสอนภาคต้น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พญาไท

ตารางสอนภาคปลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศาลายา
ตารางสอนภาคปลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศาลายา
ตารางสอนภาคปลาย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พญาไทตารางสอบ ปีการศึกษา 2563

คู่มือกรรมการคุมสอบ

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาภาคต้น ปี 1-2 ศาลายา
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาภาคต้น ปี2 พญาไท
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาภาคต้น ปี 1-2 (หลักสูตรนานาชาติ) พญาไท

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาภาคต้น ปี 1-2 ศาลายา
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาภาคต้น ปี2 พญาไท
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาภาคต้น ปี 1-2 (หลักสูตรนานาชาติ) พญาไท
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น หลักสูตรนานาชาติ (SIM)

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย ปี 1-2 ศาลายา
ตารางกลางภาค ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย ปี 2 พญาไท
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย หลักสูตรนานาชาติ

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย ปี 1-2 ศาลายา
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย ปี2 พญาไท
ตารางสอบปลาย ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย หลักสูตรนานาชาติ


ตารางสอบ ปีการศึกษา 2562

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาภาคต้น ปี 1-2 ศาลายา
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาภาคต้น ปี 1-2 ศาลายา
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาภาคต้น ปี2 พญาไท
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาภาคต้น ปี 1-2 (หลักสูตรนานาชาติ) พญาไท

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย ปี 1-2 ศาลายา
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย ปี 1-2 ศาลายา (นานาชาติ)
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย ปี 2 พญาไท
ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย ปี 1-2 (หลักสูตรนานาชาติ) พญาไท

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย ปี 1-2 ศาลายา
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย ปี 1 (นานาชาติ)
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาภาคปลาย ปี 2 พญาไท

 

 ห้องสอบ ปีการศึกษา 2563

ภาคต้น

ห้องสอบกลางภาค ประจำภาคต้น (พญาไท)
ห้องสอบกลางภาค ประจำภาคต้น (ศาลายา)

ห้องสอบปลายภาค ประจำภาคต้น (พญาไท)
ห้องสอบปลายภาค ประจำภาคต้น (ศาลายา)


ห้องสอบ ปีการศึกษา 2562
ภาคต้น
ห้องสอบกลางภาค ประจำภาคต้น
ห้องสอบปลายภาค ประจำภาคต้น

ภาคปลาย
ห้องสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย พญาไท
ห้องสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ศาลายา


 

    

    

    

    

     

     

     

     

                                                      


visitor counter  
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-2015050-54 โทรสาร 02-3547143